Deze woordenlijst Schets Advocatuur heeft betrekking op begrippen die bij bedrijfsovername / bedrijfsoverdracht (koop- en verkoop van bedrijven) en op andere juridische terreinen veelvuldig worden gehanteerd. Voor de vakinhoudelijke artikelen van de hand van mr. Enno Schets van Schets Advocatuur, met praktische tips op het terrein van bedrijfsovername / participatie en op andere rechtsgebieden, wordt verwezen naar het blog van Schets Advocatuur.

A

Aanbiedingsplicht
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: Aanbiedingsregeling – checken bij verkoop aandelen!

Aandeelhoudersaansprakelijkheid 
Aandeelhouders van een BV zijn in beginsel normaliter hooguit “beperkt of niet aansprakelijk”. Wel zijn aandeelhouders tegenover de BV verplicht hun aandelen vol te storten. Bij misbruik van de BV kan wel aansprakelijkheid ontstaan. Ook in concernverhoudingen wordt, in bepaalde gevallen, in de rechtspraak af en toe doorbraak van aansprakelijkheid aangenomen.

Aandeelhouderslening
De aandeelhouderslening is een overeenkomst van geldlening door de aandeelhouder(s) aan de vennootschap of aan de verkoper (van aandelen), soms na de verkoop van aandelen in deze vennootschap en dat veelal in de vorm van een achtergestelde lening.

Aandeelhoudersovereenkomst
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: Aandeelhoudersovereenkomst – zaak om goed te regelen

Aandeelhoudersvergadering
Betreft de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van de BV. De AVA heeft de uiteindelijke macht binnen de BV.

Aandelen
Het aandeel is een recht met betrekking tot het vermogen van de vennootschap, waaronder valt het recht op dividend en het stemrecht.

Aandelentransactie
Een aandelentransactie behelst de koop of verkoop van aandelen middels het sluiten van een (ver)koopovereenkomst, gevolgd door het passeren van een notariële akte van levering van deze aandelen.

Achtergestelde lening voorbeeld
Zoekt u een voorbeeld van een achtergestelde geldlening? Volsta niet met een voorbeeld!
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: Achtergestelde lening voorbeeld: volsta niet met een model overeenkomst

Activa / passiva transactie
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: Activa passiva transactie nader bezien. Tips voor bedrijfsovername.

Advies bedrijfsovername
Advies bedrijfsovername nodig? Denk aan juridisch advies, fiscaal advies of advies/begeleiding bij uw (ver)koopproces?
Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: Advies bedrijfsovername.

Advocatenorde.nl
De website advocatenorde.nl is de officiële website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het bevat informatie voor advocaten en rechtszoekenden.

Advocaat Berkel-Enschot
Schets Advocatuur / mr. Enno Schets is als advocaat Berkel-Enschot gevestigd te Berkel-Enschot. Werkt voor ondernemingen en ondernemers te Berkel-Enschot, maar ook regionaal en nationaal. Op het werkterrein van het ondernemingsrecht.
Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: advocaat Berkel-Enschot.

Agentuurovereenkomst advocaat
Een advocaat die een voor de cliënt op maat gemaakte agentuurovereenkomst opstelt. Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: Agentuurovereenkomst advocaat.

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden worden ook wel de belangrijke kleine lettertjes van het contact genoemd. Doch dan wel met grote betekenis, mits u de algemene voorwaarden op de juiste wijze gebruikt. Zie over het juiste gebruik van de algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden gebruiken: handleiding juist gebruik. Anders zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing.
Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: Algemene voorwaarden: de belangrijke kleine lettertjes = onmisbaar!

A pari uitgifte
Uitgifte van aandelen tegen de nominale waarde.

B

Bad leaver
Een regeling in een aandeelhoudersovereenkomst of in een participatieovereenkomst waarbij een aandeelhouder onder bepaalde omstandigheden als aandeelhouder moet vertrekken, waarbij er veelal een strafkorting wordt toegepast op de te bepalen prijs van de aandelen van deze aandeelhouder, die aanleiding heeft gegeven tot de bad leaver.

Balansdatum
Datum per wanneer de balans is opgemaakt.

Bedrijfsopvolgingsregeling
Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erfbelasting of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. U betaalt dan minder of geen belasting.
Zie voor meer informatie: Erfbelasting en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling.

Bedrijfsoverdracht
Een bedrijfsoverdracht betreft de verkoop en levering (tezamen de overdracht) van het bedrijf door de verkoper aan de koper, doorgaans middels een aandelentransactie of middels een activa (/passiva) transactie.

Bedrijfsovername
Een bedrijfsovername betreft de koop en levering (tezamen de overname) van het bedrijf door de koper van de verkoper, doorgaans middels een aandelentransactie of middels een activa (/passiva) transactie.

Bedrijfsovername begeleiding
Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: bedrijfsovername begeleiding.

Bedrijfsovername mkb
Bedrijfsovername mkb behelst de koop of verkoop van een mkb bedrijf.
Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: bedrijfsovername mkb

Bedrijfsovername overeenkomst
Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: bedrijfsovername overeenkomst.

Bedrijfsovername KvK
U zoekt informatie over bedrijfsovername. U kunt dan de website van de KvK raadplegen. De KvK geeft u een eerste indruk van de opties bij bedrijfsovername.
Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: Bedrijfsovername KvK.

Bedrijfswaardering
Bedrijfswaardering betreft het vaststellen van de waarde van een bedrijf, veelal voorafgaand aan de (ver)koop daarvan. Er zijn verschillende soorten waardebepaling, meest gebruikt is de zgn. discounted cash flow methode. Waarde is doorgaans niet gelijk aan de prijs. De waarde van een bedrijf kan bijvoorbeeld hoger liggen dan de prijs die de koper bereid is om ervoor te betalen.

Bedrijventekoop.nl
Bedrijventekoop.nl is een bekend overnameplatform in Nederland. Handig als u uw bedrijf wilt verkopen en een koper zoekt. Of als u een bedrijf zoekt dat te koop staat.

Beperking aansprakelijkheid
Veelal gebruikelijk is dat in een bedrijfsovername overeenkomst ten behoeve van de verkoper bepalingen worden overeengekomen die zijn aansprakelijkheid (voor inbreuk op de door verkoper te verschaffen garanties) beperken in omvang (met een zgn. drempel en plafond) en in duur.

Bindend advies
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: bindend advies: praktische oplossing van geschillen 

Blokkeringsregeling
De blokkeringsregeling staat doorgaans in de statuten van een BV. en betreft of een aanbiedingsregeling of een goedkeuringsregeling. Bij een aanbiedingsregeling moet de  aandeelhouder zijn/haar aandelen eerst te koop aanbieden aan zijn/haar medeaandeelhouders, alvorens deze aan een derde te kunnen verkopen. Bij een  goedkeuringsregeling heeft de (verkopend) aandeelhouder goedkeuring nodig van (doorgaans) het bestuur of van de AVA (algemene vergadering van aandeelhouders). Indien er overigens statutair niets zou zijn bepaald, geldt de wettelijk aanbiedingsregeling.

BOBB
De Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB) (https://www.bobb.nl/)

Brookz 
Brookz is een bekend overnameplatform in Nederland. Handig als u uw bedrijf wilt verkopen en een koper zoekt. Of als u een bedrijf zoekt dat te koop staat.

Burgerlijk Wetboek (BW)
Het burgerlijk wetboek (BW) bevat het Nederlandse Burgerlijk recht. Het BW bevat regels over de verschillende (rechts)verhoudingen tussen (rechts)personen.

C

Carve out
Bij een carve-out wordt een deel van de activiteiten door de onderneming afgestoten en overgedragen aan een andere onderneming, bijvoorbeeld aan een concurrent of branchegenoot die met deze overgedragen activiteiten verder gaat.

Cash and debt free
Cash and debt free betekent dat een BV of andere onderneming wordt overgedragen zonder schulden en zonder contanten. De schulden worden voor de levering afbetaald en/of verrekend en de contanten worden door de verkoper uit de onderneming gehaald.

Checklist bedrijfsovername
Zoekt u als verkoper of koper van een bedrijf een goede checklist bedrijfsovername, raadpleeg dan deze pagina: Checklist bedrijfsovername.

Concurrentie door aandeelhouder
Graag verwijs ik u naar mijn blog hierover.

Contract bedrijfsovername
Contract bedrijfsovername is een overeenkomst tot koop of verkoop van een bedrijf, gesloten tussen de koper en de verkoper. Deze (ver)koopovereenkomst heeft betrekking op ofwel activa, ofwel activa/passiva dan wel op koop of verkoop van aandelen. Soms wordt ook nog wel huurkoop als variant gebruikt.
Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: Contract bedrijfsovername.

Corporate finance
Corporate finance (bedrijven) houdt (houden) zich bezig met bedrijfswaarderingen, aantrekken van risicodragend en vreemd vermogen en begeleiding bij acquisitie- of verkoopprocessen.

Closing
Closing behelst het tijdstip van de notariële levering van aandelen in een BV (of NV), waaraan voorafgaand de verkoopovereenkomst door verkoper en koper is getekend.

D

Data room
De (digitale) ruimte, waar de (financiële en andere) gegevens van de (te verkopen/kopen) onderneming zijn te vinden, zulks in het kader van het due diligence onderzoek. Meestal heeft de koper van tevoren vragenlijsten aan verkoper verstrekt, op basis waarvan de gegevens van de (te verkopen/kopen) onderneming via de data room door verkoper aan koper worden verstrekt.

DCFA
De Dutch Corporate Finance Association (DCFA) (http://www.dcfa.nl/).

Deadlock
Een deadlock is in feite een situatie waarbij de stemmen van de aandeelhouders staken althans dat zij niet zelf uit een bepaalde situatie kunnen komen. Om uit deze impasse te raken, kan op voorhand voor dit soort situaties een zgn. deadlock bepaling worden opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst, die erin beoogt te voorzien dat de deadlock wordt opgelost.

Disclosures
Een disclosure is in feite een bij koper bekend feit waarover verkoper in de verkoopovereenkomst geen garantie (meer) aan koper verstrekt. Veelal geformuleerd als een uitzondering op de door verkoper te verstrekken garanties.

Drag along 
Via een drag along bepaling in de aandeelhoudersovereenkomst kan je als aandeelhouder, indien je je aandelen wil verkopen aan een derde, de andere aandeelhouder(s) meetrekken bij deze verkoop aan de derde (mits goed geformuleerd).
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: drag along: juiste inhoud essentieel bij exit (op termijn)

Due diligence onderzoek 
Betreft het onderzoek (DD) door koper (en veelal zijn/haar adviseurs) bij koop van een onderneming naar de financiële, juridische, personele, fiscale aspecten etc. van de te kopen onderneming en van de transactie.

E

Earn-out regeling
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: Earn out bedrijfsovername? Niet goed vastleggen kost geld!

Earn out tips
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: 4 earn out tips

Escrow overeenkomst 
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: Vermogensinstandhoudingsverklaring vs andere zekerheden – welke te kiezen?

Een escrow overeenkomst is bij bedrijfsovername een overeenkomst tussen drie partijen: de verkoper, de koper en de escrow agent. De laatst is veelal de notaris. Verkoper en Koper hebben afgesproken een bepaald bedrag door koper te laten overmaken naar de escrow agent.

Koper betaalt dit gedeelte van de koopprijs dan niet rechtstreeks naar verkoper bij overdracht van de aandelen, doch aldus naar de escrow agent. Die dit bedrag beheert en onder bepaalde voorwaarden uitbetaalt naar verkoper of naar koper.
Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: escrow overeenkomst gezocht? Schets advocatuur helpt u graag!

Exit
Betreft het – veelal vooraf via een aandeelhoudersovereenkomst of participatieovereenkomst overeengekomen – vertrek op enig moment van een aandeelhouder, onder (veelal vooraf) bepaalde voorwaarden. Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: Exit regeling bij participatie in onderneming

F

Fusie
Fusie betreft het feitelijk en juridisch samengaan van twee of meer entiteiten, te verdelen in aandelenfusie, bedrijfsfusie en juridische fusie.

Fusie en overname advocaat Brabant
Betekent advocaat in Brabant, Nederland, die zich bezig houdt met fusies en overnames ofwel met de transactiepraktijk op het gebied van bedrijfsovername en bedrijfsoverdracht, participeren in bedrijven, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover:  Fusie en overname advocaat Brabant.

G

Garanties
Garanties zijn verklaringen van verkoper in het kader van een bedrijfsovername, waarbij verkoper garandeert dat bepaalde feiten zijn zoals ze (wel of niet) zijn. Bijvoorbeeld: de BV is rechtsgeldig opgericht. Of: de grond onder de onderneming is niet vervuild. Dit vanuit de wetenschap die verkoper heeft voorafgaand aan de levering van de aandelen of activa. 

Geheimhoudingsovereenkomst
De geheimhoudingsovereenkomst betreft een overeenkomst tussen (veelal) beoogd koper en verkoper van een bedrijf inzake de door de verkoper te verschaffen informatie over zijn/haar (in de verkoop staande) bedrijf, waarbij beoogd koper zich verplicht tot geheimhouding daarvan. Partijen tekenen deze overeenkomst normaliter in het begin van een (ver)kooptraject bedrijfsoverdracht.

Een geheimhoudingsovereenkomst – in algemene zin – is een overeenkomst waarbij twee partijen (schriftelijk) overeenkomen bepaalde informatie jegens derden geheim te houden.
Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: Geheimhoudingsovereenkomst (NDA, non disclosure agreement)

Geschil tussen aandeelhouders
Een geschil tussen aandeelhouders kan het bedrijf ontwrichten en ten koste gaan van de continuïteit van de vennootschap. Er dient dan te worden opgetreden. Welke contractuele, statutaire en wettelijke mogelijkheden inzake geschillenregelingen bestaan er zoal?
Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: Geschil tussen aandeelhouders.

Goodwill 
Het verschil tussen de intrinsieke waarde van de onderneming en de verkrijgingprijs. Wanneer de verkrijgingprijs hoger is dan de intrinsieke waarde is er sprake van goodwill.

H

Horeca bedrijfsovername
Horeca bedrijfsovername: betreft de verkoop en koop alsmede levering (overdracht) van een horecabedrijf. Dit middels een activa (passiva) transactie of een aandelentransactie. Alternatief is huurkoop.
Graag verwijs ik u naar mijn pagina met aandachtspunten hiervoor: Horeca bedrijfsovername.

Huurkoop bedrijf
Huurkoop bedrijf – mogelijkheid tot (ver)koop bedrijf zonder (voldoende) financiële middelen.
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel hierover.

Huurrechtregime
Het huurrechtregime bepaalt welk wettelijk huurregime op het gehuurde van toepassing is.
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: Winkelruimte of kantoorruimte huren – let op huurrechtregime!

I

Informatie memorandum
Betreft een brochure, waarin de te verkopen onderneming wordt omschreven. Met o.a. de historie, de producten en/of diensten, ondernemingsstructuur en financiële informatie.

Intentieovereenkomst
Intentieovereenkomst: betreft een overeenkomst die de intenties van partijen weergeeft.
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel hierover.

Intentieverklaring 
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: Intentieverklaring bedrijfsovername: waarop te letten? TIPS!

J

Juridische fusie
Bij een juridische fusie gaat het vermogen van een of meer rechtspersonen onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon. De aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap worden aandeelhouders in de verkrijgende vennootschap.

Juridisch advies bij bedrijfsovername
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: Juridisch advies bij bedrijfsovername

Joint venture
Samenwerkingsvorm tussen twee of meer ondernemingen met als doelstelling om gezamenlijk een bepaald project of bepaalde economische activiteiten te verrichten. Hiertoe wordt veelal een BV of andere juridische entiteit (de joint venture) opgericht. De opbrengst (en verliezen) van de joint venture wordt verdeeld onder de joint venture partners, die verder zelfstandig en onafhankelijk blijven opereren.

K

Koop op afbetaling van aandelen
Graag verwijs ik u naar mijn blog hierover: Koop op afbetaling van aandelen 

Koopovereenkomst aandelen
Een belangrijk contract voor misschien wel de belangrijke deal van uw leven. Zie bijgaande pagina met informatie en tips hierover.

Koopovereenkomst bedrijf 
Koopovereenkomst bedrijf is een overeenkomst waarmee een bedrijf wordt gekocht. Een bedrijf kan worden gekocht via een zgn. activa transactie of via een aandelentransactie.
Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: koopovereenkomst bedrijf.

Kosten bedrijfsovername
Natuurlijk is het vooraf belangrijk om te oriënteren op de kosten van een bedrijfsovername of bedrijfsoverdracht, indien wordt overwogen een bedrijf te kopen of verkopen. Of bij participatie in een bedrijf.
Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: Kosten bedrijfsovername

L

Leaver regelingen
Leaver regelingen zijn contractuele afspraken tussen aandeelhouders inhoudende dat een aandeelhouder verplicht is om zijn aandelen aan de andere aandeelhouder(s) aan te bieden, in bepaalde situaties.
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: Leaver regelingen – “Wij zijn als goede vrienden uit elkaar gegaan”.

Letter aandelen
Letter aandelen zijn aandelen waaraan een bijzonder recht of verplichting is verbonden die afwijkend is van gewone aandelen. Via letter aandelen kan men bijvoorbeeld specifieke winstreserves of agioreserves per aandelensoort creëren. Of bijvoorbeeld om te regelen dat iedere aandeelhouder zijn eigen bestuurder kan benoemen en ontslaan, binnen de eigen AVA van die specifieke letter aandelen.

Letter of intent 
Letter of Intent (LOI) is het Engelstalige begrip voor intentieovereenkomst of intentieverklaring. Vaak gebruikt bij bedrijfsovername of participatie / deelneming in een ander bedrijf.
Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: Letter of intent – wat is het? Tips.

Liability cap
Liability cap is het Engelstalige begrip voor het maximum bedrag of percentage (van veelal de koopsom) in geval van aansprakelijkheid van verkoper bij bedrijfsovername.
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: Liability cap M&A – limiet aansprakelijkheid verkoper – uitkomsten onderzoek

Locked box
Een locked box afspraak is de afspraak tussen verkoper en koper, bij een bedrijfsovername, inhoudende dat er in de periode tussen de meest recente balans(datum) en de closing datum geen waarde mag ‘weglekken’ uit de vennootschap (ook wel leakage genoemd), bijvoorbeeld via dividend of management fee. Vaak aangevuld met garanties in de koopovereenkomst ten aanzien van de afwezigheid van deze uitkeringen in de periode tussen de balansdatum en closing datum en met een contractuele plicht tot terugbetaling door verkoper aan de onderneming. Deze bepalingen beogen de onderneming voor genoemde periode ‘op slot’ te houden (de zogenaamde locked box).

Lock up periode
Betreft een contractuele afspraak in een aandeelhoudersovereenkomst of participatieovereenkomst dat de aandeelhouders hun aandelen gedurende een bepaalde periode niet verkopen of overdragen.

M

Managementovereenkomst
Dit betreft, bij een bedrijfsovername (of anderszins), een overeenkomst van opdracht tussen de (doel)vennootschap als opdrachtgever en de (management) BV van – veelal – verkoper (of een derde) als opdrachtnemer, waarbij laatstgenoemde zich verplicht tot het verrichten van bestuurs- en managementtaken ten behoeve van de (doel)vennootschap. Deze overeenkomst beoogt geen arbeidsovereenkomst te zijn.
Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: Managementovereenkomst: de inhoud en verdere feiten zijn belangrijk!

Management Buy In
Bij een Management Buy In (MBI) neemt een van buiten komende, externe, koper de onderneming over, geheel of gedeeltelijk . Deze koper zal na de overname ook het management van de onderneming gaan verrichten.

Management Buy Out
Van een Management Buy Out (MBO) is sprake als een onderneming geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door eigen manager(s) van de betreffende onderneming. Voordeel is dat zowel partijen elkaar reeds goed kennen.
Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: management buy out: uitleg en tips.

Mededelingsplicht
De mededelingsplicht van verkoper gaat bij (ver)koop boven de onderzoeksplicht van koper. Zie bijgaand blog artikel hierover.

MenA.nl
MenA.nl is een website voor professionals in M&A en corporate finance en bevat informatie, nieuws en trendonderzoeken over M&A, due diligence, gesloten deals etc.

Mergers & acquisitions 
M&A (Mergers & Acquisitions) betekent letterlijk Fusies en Overnames.

M&A lawyer Netherlands
Betekent advocaat in Nederland die zich bezig houdt met fusies en overnames ofwel met de transactiepraktijk op het gebied van bedrijfsovername en bedrijfsoverdracht, participeren in bedrijven, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden.

M&A advocaat Brabant
M&A advocaat staat voor advocaat Mergers and Acquisitions ofwel advocaat Fusies en Overnames (F&O). In de praktijk een advocaat die zich bezig houdt met de juridische begeleiding van bedrijfsovernames. Dus bij koop of verkoop van bedrijven dan wel bij het deelnemen in andere bedrijven. Deelnemen betekent het kopen van een aandelenbelang in een bedrijf (BV). M&A advocaat Brabant is een M&A advocaat werkzaam in Brabant.
Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: M&A advocaat Brabant.

N

Non-compete
Betekent non concurrentiebeding, welk beding vaak van (groot) belang is voor de koper van een onderneming. De verkoper verbindt zich dan om de koper en de gekochte onderneming geen concurrentie aan te doen.

Newco
Betekent de nieuw op te richten/opgerichte onderneming die als koper de aandelen van de te kopen vennootschap koopt.

NIRV
Nederlands Instituut voor Register Valuators (www.NIRV.nl).

M

Mededelingsplicht verkoper versus onderzoeksplicht koper bij (ver)koop. Wat gaat voor?
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: Mededelingsplicht en onderzoeksplicht bij (ver)koop

O

Omvang decharge
De omvang van de aan de bestuurder verleende decharge is een aandachtspunt, zowel voor de bestuurder zelf, als, omgekeerd, voor de vennootschap / aandeelhouder(s) die de decharge verlenen.
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: Omvang decharge: let op, ook bij bedrijfsovername!

Omvang schade na bedrijfsovername
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: Omvang schade na bedrijfsovername

Ondernemersplein.kvk.nl
De website ondernemersplein.kvk.nl bevat informatie en advies van de overheid voor ondernemers
door KVK, Belastingdienst, RVO, CBS, UWV en andere overheidsorganisaties.

Ontslag statutair bestuurder
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: Ontslag statutair bestuurder en beëindiging managementovereenkomst.

Overeenkomst van achtergestelde geldlening
Een overeenkomst van achtergestelde geldlening is een overeenkomst van geldlening waarbij de geldverstrekker bij bedrijfsovername wordt ‘achtergesteld’ op andere geldverstrekkers, met name op de financierende bank. Vandaar de naam achtergestelde lening. Hetgeen betekent dat (normaliter met name) aan de bank eerst haar (financiering) dient te worden terugbetaald.
Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: overeenkomst van achtergestelde geldlening

Overheid.nl
Op de website overheid.nl is de in Nederland geldende wet- en regelgeving te vinden. Het is een wettenbank.

Overname advocaat Brabant
Betekent advocaat in Brabant die zich bezig houdt met fusies en overnames ofwel met de transactiepraktijk op het gebied van bedrijfsovername en bedrijfsoverdracht, participeren in bedrijven, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden.
Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: overname advocaat Brabant.

P

Participatie
Participatie is het nemen van een (aandelen)belang in een bedrijf, bijv. 25% of 40% van de aandelen, veelal een minderheid van de aandelen, tegen een kapitaalinjectie in het bedrijf. Als bedrijfseigenaar geeft u veelal extra aandelen uit, waartegen de participant geld inbrengt in uw bedrijf. Cash dus, belangrijk voor veel bedrijven, zeker in deze tijd.
Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: Participatie: een goede oplossing om cash / kapitaal te verkrijgen!

Participatieovereenkomst
Participatieovereenkomst is een overeenkomst waarmee de participatie (deelneming) in een bedrijf tussen de ondernemer en de participant is vastgelegd.
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikelen hierover:
Belang nemen in een bedrijf: checklist participatieovereenkomst – deel 1
Belang nemen in een bedrijf: checklist participatieovereenkomst – deel 2

R

Recht.nl
De website Recht.nl is een nuttig kennisplatform voor juristen en advocaten. Het bevat actueel juridisch nieuws, vakliteratuur, jurisprudentie en juridische vacatures. Regelmatig raadplegen houdt de jurist en advocaat actueel.

Rechtspraak.nl
De website rechtspraak.nl bevat gepubliceerde rechterlijke uitspraken, waarbij gezocht kan worden op trefwoord, onderwerp, ECLI, LJN, zaaknummer of vindplaats. Erg handig als je op zoek bent naar “vergelijkbare gevallen” waarover de rechters eerder hebben geoordeeld. Je kunt op deze website kennis en inspiratie opdoen.

Relatiebeding bedrijfsovername
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel hierover: Relatiebeding bedrijfsovername: voorkom spijt achteraf!

S

SER Fusiegedragsregels
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: SER Fusiegedragsregels

Share Purchase Agreement 
SPA betekent letterlijk verkoopovereenkomst aandelen en betreft aldus de (ver)koopovereenkomst tussen verkoper en koper, waarbij verkoper zijn/haar aandelen verkoopt aan koper. Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: Share Purchase Agreement.

Synergievoordelen
Synergievoordelen zijn de voordelen van samenwerking tussen bedrijven zoals kostenbesparing door grootschaligere productie of samenvoeging van indirecte staf. Vaak aangeduid met 1+1= 3. Of deze meerwaarde bij bedrijfsovername ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd, zal na de koop (moeten) blijken. Veelal is dit afhankelijk van allerlei factoren, zoals de (mate van juiste) integratie van de gekochte onderneming in het bedrijf van de koper, goed ondernemerschap, menselijke factoren etc.

T

Tag along
Via een tag along bepaling in de aandeelhoudersovereenkomst kan je als aandeelhouder, indien een andere aandeelhouder zijn/haar aandelen wil verkopen aan een derde, je eigen aandelen mee verkopen. Het betreft aldus een recht tot (mee) verkoop aan de derde (mits goed geformuleerd).
Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: tag along clausule cruciaal voor de minderheidsaandeelhouder

Term sheet bedrijfsovername
Een term sheet bedrijfsovername is een puntsgewijs overzicht van de belangrijke onderwerpen (essentialia) van de beoogde bedrijfsovername. Verkoop / koop van de hele onderneming (100% van de aandelen of activa).
Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: term sheet bedrijfsovername – een belangrijk document bij (ver)koop of participatie!

Term sheet participatie
Een term sheet participatie is een puntsgewijs overzicht van de belangrijke onderwerpen (essentialia) van de beoogde participatie/deelneming in het bedrijf.
Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: term sheet participatie – belangrijk om goed bij stil te staan!

Titel 7.1 BW
Titel 7.1 BW wel / niet weg contracteren in de koopovereenkomst aandelen?
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: Titel 7.1 BW wel / niet weg contracteren in de koopovereenkomst aandelen?

V

Vendor due diligence
Dit betreft een boekenonderzoek door de verkoper zelf. Het geeft de verkoper en eventueel beoogd kopers een beeld van zaken die van belang kunnen zijn voor de waardebepaling van de aandelen of onderneming, voor het doen van een bod en dus voor de transactie.

Verkoopovereenkomst aandelen
Betreft de (ver)koopovereenkomst tussen verkoper en koper, waarbij verkoper zijn/haar aandelen verkoopt aan koper. Ook wel SPA genoemd.
Graag verwijs ik u naar dit blog artikel met vele tips voor verkoper: verkoopovereenkomst aandelen.

Verkoopklaar maken onderneming
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: Bedrijfsoverdracht? 29 redenen om te beginnen.

Verkoopprijs
De verkoopprijs is de prijs die koper bereid is om voor de gekochte aandelen of activa aan de verkoper te betalen, zoals verwoord in de (ver)koopovereenkomst en (bij aandelen) in de akte van levering aandelen.

Verrekening
Verrekening – wanneer aan de orde? Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel.

Verwateren aandelen
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: Verwatering aandelen – belangrijk om goed te regelen!  

Vesting van aandelen
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: Vesting van aandelen: wat is het? 

VOF stoppen
Hoe stop je een Vennootschap onder Firma (VOF)? Wat zijn de gevolgen en wat zoal te regelen? Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: VOF stoppen – tips voor beëindiging van uw VOF!

Voorbeeld letter of intent
Voorbeeld letter of intent is een voorbeeld van een letter of intent (intentieovereenkomst), welke als uitgangspunt kan dienen voor de op te stellen letter of intent, in het Nederlands of in het Engels. Graag verwijs ik u naar mijn pagina hierover: voorbeeld letter of intent.

Vrijwaring
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: Vrijwaring bedrijfsovername. Wees kritisch! 

W

Werknemersparticipatie
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel over werknemersparticipatie.

Wettelijke rente
Wettelijke rente berekenen? Dat kan online. Zie bijvoorbeeld deze website.

Wet Vifo
Per medio 2023 kan deze wet Vifo in werking treden. Wat betekent dit bij bepaalde bedrijfsovernames?
Graag verwijs ik u naar mijn blog artikel: Wet Vifo: veiligheidstoets bij o.a. bepaalde overnames!

Z

Zoek een advocaat
De website Zoek een advocaat is een website van de Orde van Advocaten voor diegenen die op zoek zijn naar een advocaat.

Ontbreken begrippen in deze woordenlijst Schets Advocatuur, dan kunt u voor vragen of uitleg altijd contact opnemen met Enno Schets:

mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl