Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden worden ook wel de belangrijke kleine lettertjes van het contact genoemd. Doch dan wel met grote betekenis, mits u de algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: AV) op de juiste wijze gebruikt. Anders zijn de AV niet van toepassing.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Artikel 6:231 Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt:

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 1. algemene voorwaarden: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd;
 2. gebruiker: degene die algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt;
 3. wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Wat betreft het juiste gebruik van de AV bepalen de artikelen 6:233 sub b BW en 6:234 BW:

Art. 6:233 sub b BW:

Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar

 1. indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Art. 6:234 BW:

Lid 1: De gebruiker heeft aan de wederpartij de in artikel 233 onder b bedoelde mogelijkheid geboden, indien hij de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, de voorwaarden overeenkomstig de in artikel 230c voorziene wijze heeft verstrekt of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend gemaakt dat de voorwaarden bij hem ter inzage liggen of bij een door hem opgegeven Kamer van Koophandel of een griffie van een gerecht zijn gedeponeerd, alsmede dat zij op verzoek zullen worden toegezonden. Indien de voorwaarden niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand zijn gesteld, zijn de bedingen tevens vernietigbaar indien de gebruiker de voorwaarden niet op verzoek van de wederpartij onverwijld op zijn kosten aan haar toezendt. Het omtrent de verplichting tot toezending bepaalde is niet van toepassing, voor zover deze toezending redelijkerwijze niet van de gebruiker kan worden gevergd.

Lid 2: De gebruiker heeft tevens aan de wederpartij de in artikel 233 onder b bedoelde mogelijkheid geboden, indien hij de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij langs elektronische weg ter beschikking heeft gesteld op een zodanige wijze dat deze door haar kunnen worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend gemaakt waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, alsmede dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden.

Kort gezegd komt het erop neer dat de wederpartij aantoonbaar de mogelijkheid heeft gekregen van de AV kennis te nemen. Dat kan het beste doordat wederpartij aantoonbaar de AV heeft ontvangen, dan wel digitaal heeft bevestigd de AV te hebben ontvangen/(kunnen) lezen.

Algemene voorwaarden / advies nodig?

Schets Advocatuur heeft voor verschillende vooraanstaande media/bedrijven algemene voorwaarden in model vorm ontwikkeld. Bijvoorbeeld AV consumenten, AV niet consumenten en AV dienstverlening.

Heeft u een goede set AV nodig, dan kunt u gerust bellen naar Schets Advocatuur (06-57644156) of mailen naar info@schetsadvocatuur.nl – graag help ik u verder.

Verschillende sets algemene voorwaarden zijn te koop voor € 99,= ex BTW.
Ook kunnen de AV in het Engels worden aangeleverd (General Terms and Conditions).

Maatwerk is zinvol; we kijken goed naar wat uw business is, wat risico’s zijn die u loopt, bespreken met u wat er qua risico’s reeds is gelopen/thans geregeld moet worden.

Verder adviseren we u over het juiste gebruik van AV; zonder juiste toepassing gelden de AV niet en kunt u er in voorkomend geval geen beroep op doen.

Aandachtspunten voor de inhoud van AV

De inhoud van AV kent veelal (onder andere) navolgende opbouw:

 • definities
 • toepasselijkheid AV
 • aanbiedingen en offertes
 • uitvoering overeenkomst en informatie
 • wijziging overeenkomst
 • duur overeenkomst
 • opzegging overeenkomst
 • betaling
 • incassokosten
 • eigendomsvoorbehoud
 • etc.

Verschil tussen contract en AV

Het verschil tussen contract en algemene voorwaarden zit hem met name in de algemeenheid van veelal in contracten terugkomende items die in de AV worden geregeld. Dit terwijl het contract veelal maatwerk is. Waarin items worden geregeld die op de specifieke klant van toepassing zijn. Commercieel gezien is het vaak handig om het contract niet te lang te maken en de belangrijke algemene items via AV op het contract van toepassing te laten zijn.

Advies / begeleiding

Heeft u verder vragen of is er behoefte aan advies inzake het opstellen of beoordelen van een set algemene voorwaarden, dan ben ik u graag van dienst. Bijgaand mijn contactgegevens:

Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

algemene voorwaarden