Escrow overeenkomst

Een escrow overeenkomst wordt regelmatig gebruikt bij bedrijfsovername. Daar waar het gaat om het verstrekken van zekerheden door verkoper of koper. Het voordeel van deze overeenkomst is dat het geld bij een derde staat geparkeerd, vaak een notaris en daarmee is gebracht buiten het vermogen van de partij die de zekerheid verstrekt. Dat kan bijvoorbeeld nuttig zijn in geval van een faillissement van de partij die deze zekerheid verstrekt.

Bij verkoop van een onderneming dient de verkoper doorgaans allerlei garanties aan koper te verstrekken. Die garanties zien op de aandelen, op de gekochte vennootschap, op haar (laatste) jaarrekening(en), op fiscale zaken etc. Het kan vervolgens zijn dat de koper na de levering van de aandelen een of meerdere inbreuken op de garanties constateert en zijn of haar schade op verkoper wil (kunnen) verhalen. Indien verkoper bij de bedrijfsovername “boter bij de vis” heeft bedongen en de koopprijs bij overdracht ineens of vrijwel ineens heeft ontvangen, bestaat er een verhaalrisico voor koper. De verkopende BV kan door verkoper zijn leeggehaald. Koper kan zulks proberen te voorkomen door zekerheden van verkoper te vragen.

Qua zekerheden kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een vermogensinstandhoudingsverklaring (zie het blog artikel op deze website: vermogensinstandhoudingsverklaring vs andere zekerheden – welke te kiezen?), aan een bankgarantie, aan door verkoper te verlenen pandrechten, borgtocht door verkoper of bijvoorbeeld aan een escrow overeenkomst.

Elke vorm van zekerheid heeft voor- en nadelen. Zie daartoe ook weer het blog artikel: vermogensinstandhoudingsverklaring vs andere zekerheden – welke te kiezen?

Concept overeenkomst of advies nodig?

Heeft u een goede (concept) escrow overeenkomst nodig, dan kunt u gerust bellen naar Schets Advocatuur (06-57644156) of mailen naar info@schetsadvocatuur.nl – graag help ik u verder. Met kennis en ervaring van inmiddels circa 200 bedrijfsovername deals.

De concept escrow overeenkomst is te koop voor € 399,= ex BTW.
Ook kan desgewenst tegen meerkosten de overeenkomst in het Engels worden opgesteld.

Aanvullend advies is zinvol, af te spreken tegen een vooraf afgesproken prijs. Het aangeleverde eerste concept van de escrow overeenkomst zal normaliter nog gevuld dienen te worden met de voor de transactie specifieke items en afspraken.

Schets Advocatuur stelt de escrow overeenkomst graag voor u op. Of we kunnen de escrow overeenkomst beoordelen, indien u een concept daarvan heeft binnen gekregen.

Maatwerk is nuttig; we kijken ook goed naar wat er in de concept overeenkomst ontbreekt. Dat kan net zo belangrijk zijn als het beoordelen/corrigeren van wat reeds op papier staat.

Wat is precies een escrow overeenkomst?

Een escrow overeenkomst is bij bedrijfsovername een overeenkomst tussen drie partijen: de verkoper, de koper en de escrow agent. De laatst is dus veelal de notaris. Verkoper en Koper hebben afgesproken een bepaald bedrag door koper te laten overmaken naar de escrow agent.

Koper betaalt dit gedeelte van de koopprijs dan niet rechtstreeks naar verkoper bij overdracht van de aandelen, doch aldus naar de escrow agent. Die dit bedrag beheert en onder bepaalde voorwaarden uitbetaalt naar verkoper of naar koper.

Niet elke notaris is bereid om zijn derdenrekening ter beschikking te stellen voor het verlenen van escrow services.
Waar notarissen daartoe wel bereid zijn, is dit veelal de notaris die ook het (voorafgaande) traject tot bedrijfsovername heeft begeleid.

Het is derhalve zinvol om, indien partijen bij de bedrijfsovername beogen gebruik te gaan maken van een escrow, op voorhand aan de beoogd notaris te vragen of zijn/haar kantoor bereid is om mee te werken aan deze vorm van zekerheid. Zo nee, dan kan – als koper – de keuze zijn om een ander notariskantoor te selecteren.

Aandachtspunten voor de inhoud van de escrow overeenkomst

De inhoud van een escrow overeenkomst kent veelal (onder andere) navolgende opbouw:

  • Partijen
  • Overwegingen / doelstelling
  • Definities
  • Benoeming escrow agent
  • Benoemen escrow rekening
  • Beschrijven escrow bedrag en grondslagen vrijgeven daarvan
  • Verbod overdracht rechten
  • Duur en beëindiging
  • Vertrouwelijkheid
  • Etc.

Escrow overeenkomst of bankgarantie?

Mijn ervaring is dat een bankgarantie best kostbaar kan zijn. De kosten van een escow overeenkomst vallen daarentegen mee. Het betreft de kosten van het opstellen daarvan en de notaris rekent doorgaans een vast bedrag per jaar voor zijn of haar diensten ter zake.

Indien voor de escrow overeenkomst wordt gekozen, is wel belangrijk dat het een te goeder naam bekend staand notariskantoor dient te zijn die haar derdenrekening op juiste manier gebruikt en – kort gezegd – voldoende liquide lijkt. Het notariskantoor gaat immers de aan partijen toekomende gelden beheren, over een – doorgaans – langere periode.

Wie zijn partij bij de escrow overeenkomst?

Normaliter zijn dat dus verkoper, koper en de escrow agent. Ik verwijs ter zake naar hetgeen hierover hierboven op deze pagina daarover is vermeld.

Advies / begeleiding voor escrow nodig?

Heeft u verder vragen of is er behoefte aan advies inzake het opstellen of beoordelen van een escrow overeenkomst, dan ben ik u graag van dienst. Bijgaand mijn contactgegevens:

Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl