Contract opstellen? Schets Advocatuur helpt u hierbij!

TIP Schets Advocatuur is gespecialiseerd in het contract opstellen voor ondernemingen, ondernemers, instellingen en voor andere organisaties.

Bedrijf overnemen of verkopen

Contract opstellen

Zonder schriftelijke vastlegging is er veelal een bewijsprobleem, zijn vorderingen moeilijker af te dwingen en zijn claims minder eenvoudig van tafel te vegen. Onze focus is volledig gericht op het belang van de klant. Contract opstellen, gebaseerd op jarenlange specifieke specialisatie, kennis en ervaring.

Zie wat vinden cliënten van Schets Advocatuur? en de publicaties op het blog hierover op deze website.

Voorbeelden van contracten die we opstellen zijn:

 • Maatschapsovereenkomst
 • Vennootschap onder firma overeenkomst
 • Huurovereenkomst bedrijfsruimte
 • Participatieovereenkomst
 • Verkoopovereenkomst activa/passiva
 • Verkoopovereenkomst aandelen BV
 • Overeenkomst van opdracht
 • Inkoopovereenkomst en inkoopvoorwaarden
 • Algemene voorwaarden
 • Distributieovereenkomst
 • Agentuurovereenkomst
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Service level agreement
 • Productieovereenkomst
 • Aanneemovereenkomst
 • Leveranciersovereenkomst
 • Franchiseovereenkomst etc.

Staat uw contract er niet bij? Bovenstaande opsomming is verre van volledig. Bel of mail Schets Advocatuur vrijblijvend via telefoonnummer 013-5331752 of 06-57644156.
Email: info@schetsadvocatuur.nl

Contract opstellen: Hoe werkt Schets Advocatuur hierbij?

Inventarisatie wensen en bedoelingen

We kijken bij het contract opstellen naar de (beoogde) activiteiten van de onderneming en naar de (eventuele) risico’s bij uitvoering van het werk. Wat wil de klant in de overeenkomst geregeld zien? Doelstelling bij het contract opstellen is om omzet en onderneming te beschermen: debiteuren moeten tot betaling kunnen worden bewogen EN de ondernemer dient zich te kunnen verweren tegen claims. Verder behoren natuurlijk de gemaakte afspraken bij het contract opstellen goed te worden vastgelegd. Daarbij luistert de formulering van het contract nauwgezet: het betreft maatwerk.

Kwalificatie van het contract

Sommige overeenkomsten zijn (semi) dwingendrechtelijk in de wet geregeld: daarvan kan niet (volledig) contractueel worden afgeweken. Gebeurt dat toch, dan kunnen dergelijke regelingen nietig zijn wegens strijd met de wet, of vernietigbaar. Dit kan onbedoeld tot vergaande gevolgen leiden, zeker als het belangrijke zaken betreft, die u juist goed had willen regelen. Schets Advocatuur wijst bij het contract opstellen op dit soort zaken, zodat bewust voor een bepaald (soort) contract wordt gekozen.

Bredere kijk op (ontbrekende) zaken

Vanuit jarenlange ervaring met het contracteren en daarop gerichte specialisatie wijst Schets Advocatuur op zaken die ontbreken, maar wel belangrijk zijn om in de overeenkomst op te nemen.

Algemene voorwaarden

Als een onderneming bijvoorbeeld algemene voorwaarden heeft, dient de inhoud van het contract niet daarmee in strijd te zijn. Anders kan de uitkomst zijn dat er niets is overeengekomen en dat willen we niet. Bij het contract opstellen wordt hiermee rekening gehouden.

Eerst wordt, na een bespreking of na verkregen informatie, een concept contract opgesteld. Deze concept overeenkomst wordt de cliënt toegezonden, zodat het concept contract kan worden beoordeeld. Is er commentaar, dan wordt dit verwerkt in het definitieve contract, waarna het contract klaar is voor gebruik. Vanuit commercieel oogpunt wordt de overeenkomst niet langer dan strikt noodzakelijk.

Advies over gebruik contract

Een overeenkomst dient op de juiste wijze, consequent en op het juiste moment te worden gebruikt, door alle medewerkers binnen de onderneming. Schets Advocatuur kan hierover adviseren.

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: