Algemene voorwaarden van Schets Advocatuur

Algemene voorwaarden van Schets Advocatuur

 1. Schets Advocatuur werkt uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden. Andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk geweigerd. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor alle aanvullende en/of vervolgopdrachten. Degene voor of ten behoeve van wie Schets Advocatuur de werkzaamheden verricht, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de cliënt of de opdrachtgever. Voor zover de cliënt en de opdrachtgever (formeel) niet dezelfde (rechts)persoon zijn, gelden deze algemene voorwaarden zowel voor de cliënt als voor de opdrachtgever. Waar de opdrachtgever staat vermeld, wordt tevens de cliënt bedoeld en omgekeerd.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Schets Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Schets Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Schets Advocatuur beperkt tot een bedrag van Euro 25.000,- of, indien het door Schets Advocatuur in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag van het honorarium, met een maximum van Euro 50.000,-. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Schets Advocatuur.
 3. Schets Advocatuur is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid, waarbij het verzekerde bedrag tegen beroepsaansprakelijkheid ligt op Euro 2.500.000,- per aanspraak conform de verzekeringsvoorwaarden, hetgeen ruim ligt boven de door de Orde van Advocaten verplicht opgelegde normen ter zake. Desgevraagd kan, mede ter beoordeling door Schets Advocatuur, een kopie van het polisblad en van de polismantel der verzekering worden verstrekt.
 4. Indien door of in verband met de uitvoering van de opdracht van de cliënt of anderszins door Schets Advocatuur of door derden schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Schets Advocatuur aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een bedrag van Euro 25.000,-.
 5. Schets Advocatuur zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Schets Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of fouten van ingeschakelde derden. Schets Advocatuur is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden. Schets Advocatuur sluit elke aansprakelijkheid uit die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met insolventie van enige financiële instelling, waaronder banken of van enige andere (derde) partij of betrokkene.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Schets Advocatuur volledig tegen alle aanspraken van (derde) partijen of (andere) betrokkenen, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove onzorgvuldigheid of opzettelijke misdraging van de kant van Schets Advocatuur.
 7. De opdrachtgever en haar (in)direct aandeelhouders zijn verplicht om Schets Advocatuur volledig te informeren omtrent de opdrachtgever en haar vennootschappen, ook voor zover in strijd met de geldende wetgeving werd of wordt gehandeld. Indien de opdrachtgever en/of haar (in)direct aandeelhouders Schets Advocatuur niet, niet tijdig of niet volledig ter zake informeert, is Schets Advocatuur nimmer aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever, haar (in)direct aandeelhouders en van haar vennootschappen en evenmin voor schade van (derde) partijen of (andere) betrokkenen en vrijwaart de opdrachtgever en haar (in)direct aandeelhouders Schets Advocatuur volledig tegen alle aanspraken van de opdrachtgever, haar (in)direct aandeelhouders en van haar vennootschappen en tegen alle aanspraken van (derde) partijen of (andere) betrokkenen, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen.
 8. De opdrachtgever en (derde) partijen of (andere) betrokkenen is/zijn gehouden om eventuele (overige) aanspraken onverwijld schriftelijk aan Schets Advocatuur kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde schriftelijke kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die schriftelijke kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan alle rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.
 9. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor of namens Schets Advocatuur werkzaam zijn.
 10. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief, te vermeerderen met BTW. Schets Advocatuur is gerechtigd jaarlijks het afgesproken tarief aan te passen.
 11. In geval van een procedure worden naast het honorarium de verschotten en kosten in rekening gebracht die Schets Advocatuur voor de behandeling van de zaak moet maken. Het gaat bijvoorbeeld om griffierecht, kosten dagvaarding, uittreksel KvK/GBA etc., die bij vooruitbetaling aan Schets Advocatuur dienen te worden voldaan.
 12. Door Schets Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht; de opdrachtgever is verplicht deze aan Schets Advocatuur te voldoen. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 13. Indien de opdrachtgever een andere (rechts)persoon ten behoeve van betaling aan Schets Advocatuur aanwijst, blijft deze opdrachtgever, naast deze andere (rechts)persoon, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling aan Schets Advocatuur.
 14. De werkzaamheden, verschotten en kosten worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, met een betalingstermijn van 14 dagen, te berekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Schets Advocatuur gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, alsmede alle redelijke gerechtelijke en (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, die voor rekening van de opdrachtgever zijn.
 15. Indien er niet of niet tijdig aan Schets Advocatuur wordt betaald, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Schets Advocatuur gerechtigd zonder vooraankondiging de werkzaamheden niet aan te vangen, te staken of op te schorten, zonder jegens de opdrachtgever of jegens (derde) partijen of (andere) betrokkenen op enigerlei wijze schadeplichtig te (kunnen) worden.
 16. Schets Advocatuur is ingevolge de wet (onder meer de WWFT) verplicht om de identiteit van de cliënt c.q. de opdrachtgever te controleren en om ongebruikelijke transacties te melden. Voor zoveel nodig geeft de cliënt en/of de opdrachtgever hiervoor (bij voorbaat) toestemming aan Schets Advocatuur.
 17. Zowel de cliënt en/of de opdrachtgever als Schets Advocatuur zijn gerechtigd de opdracht op elk moment op te zeggen, zonder schadeplichtig te worden jegens de andere partij bij de opdracht. In geval van opzegging van de opdracht door de cliënt en/of door de opdrachtgever, is/zijn de cliënt en/of de opdrachtgever verplicht de tot aan de opzegging door Schets Advocatuur verrichte werkzaamheden, verschotten en kosten conform de gesloten opdracht en deze algemene voorwaarden aan Schets Advocatuur te betalen, zonder gerechtigd te zijn tot enige verrekening of korting.
 18. Op elke opdracht van de cliënt en/of de opdrachtgever aan Schets Advocatuur is de kantoorklachtenregeling van Schets Advocatuur van toepassing (zie voor de kantoorklachtenregeling: https://www.schetsadvocatuur.nl/contactgegevens/kantoorklachtenregeling-schets-advocatuur/). Deze regeling bestaat uit een interne klachtbehandeling en uit een externe klachtbehandeling. De interne klachtbehandeling vindt plaats door de klachtenfunctionaris, zijnde mr. E.C. Schets. Als de opdrachtgever en Schets Advocatuur het geschil niet via de interne klachtbehandeling kunnen oplossen, kan worden gekozen voor de externe klachtbehandeling; het geschil zal dan in beginsel worden beslecht door de bevoegde civiele rechter, tenzij de opdrachtgever en Schets Advocatuur nader anders overeenkomen.
 19. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Schets Advocatuur is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Deze algemene voorwaarden staan (ook) op de website van Schets Advocatuur, te weten www.schetsadvocatuur.nl, waarvan deze voorwaarden ook kunnen worden gedownload/uitgeprint.

download-knop