SER Fusiegedragsregels – wanneer gelden die, wat is het karakter daarvan (bij niet naleving) en wat zijn de (verdere) verplichtingen?

In een letter of intent (LOI of intentieverklaring) komt vaak als opschortende voorwaarde voor dat aan de SER Fusiegedragsregels moet zijn voldaan. Wanneer gelden die, wat is het karakter daarvan (bij niet naleving) en wat zijn de (verdere) verplichtingen?Heeft u een vraag hierover, advies nodig of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst, bel dan vrijblijvend naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!

Wanneer van toepassing?

Op 1 oktober 2015 is een herziene versie hiervan vastgesteld. De Fusiegedragsregels 2015 zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 25 september 2015 (nr. 31544). Zie voor informatie hierover tevens de website van de SER. En specifiek ook voor de Fusiegedragsregels 2015.
Artikel 2 lid 1 bepaalt: de SER Fusiegedragsregels dienen in acht te worden genomen:

  1. indien bij een fusie ten minste één in Nederland gevestigde onderneming is betrokken waarin in de regel 50 of meer personen werkzaam zijn; of
  2. indien een bij een fusie betrokken onderneming deel uitmaakt van een samenstel van ondernemingen en in de daartoe behorende in Nederland gevestigde ondernemingen tezamen in de regel 50 of meer personen werkzaam zijn

Deze regels gelden niet indien:

  1. alle bij de fusie betrokken ondernemingen behoren tot hetzelfde samenstel van ondernemingen;
  2. de fusie berust op het personen-, familie-, faillissements- of erfrecht;
  3. bij de onderneming of de gezamenlijke ondernemingen waarin de zeggenschap door fusie overgaat in de regel minder dan 10 personen werkzaam zijn;
  4. de fusie niet tot de Nederlandse rechtssfeer behoort.

SER Fusiegedragsregels: wat is het karakter daarvan (bij niet naleving)

De SER Fusiegedragsregels kennen geen directe wettelijke grondslag. De vaststelling van de SER Fusiegedragsregels valt onder de algemene, richtinggevende taak van de SER. Ze zijn gebaseerd op de bereidheid van het Nederlandse bedrijfsleven om de regels vrijwillig na te leven en zijn een vorm van zelfregulering. Als vakbonden of fusiepartijen echter een klacht hebben over niet- of niet behoorlijke naleving van de SER Fusiegedragsregels, dan kunnen zij deze klacht indienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels. Partijen kunnen er ook voor kiezen gebruik te maken van de mogelijkheid tot bemiddeling.

Wat zijn de (verdere) verplichtingen?

De SER Fusiegedragsregels beschermen de belangen van in een onderneming werkzame personen bij een voorgenomen fusie. Zij beogen te waarborgen dat bij het overwegen van een fusie de nodige aandacht aan de belangen van in de onderneming werkzame personen wordt besteed. De SER Fusiegedragsregels zijn van toepassing op voorgenomen fusies en overnames binnen het bedrijfsleven. Belangrijk is dat met ingang van 1 oktober 2015 de term ‘bedrijfsleven’ ruim wordt uitgelegd, waardoor de SER Fusiegedragsregels ook gelden voor de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep.

  1. Kennisgeving van voorgenomen fusie aan vakbonden en openbare mededeling

Kern van de Fusiegedragsregels is dat de fusiepartijen de vakbonden tijdig in kennis stellen en informatie verstrekken. En de vakbonden de gelegenheid bieden hun oordeel te geven vanuit het gezichtspunt van de in de onderneming werkzame personen. Met ‘tijdig’ wordt bedoeld: vóórdat overeenstemming over de fusie wordt bereikt. Dat zou dus in beginsel al het geval kunnen zijn vóórdat de LOI wordt gesloten, indien die LOI kwalificeert als een (volledige) overeenstemming inzake de fusie.

Daarnaast moeten de fusiepartijen voordat zij een openbare mededeling (denk aan een persbericht) over de voorbereiding of totstandkoming van een fusie doen, de vakbonden informeren over de inhoud daarvan.

  1. Melding van voorgenomen fusie aan het SER-secretariaat

Op het moment dat de vakbonden worden geïnformeerd over de voorgenomen fusie, moeten fusiepartijen het SER-secretariaat in kennis stellen van de fusie die in voorbereiding is. Partijen kunnen deze melding eenvoudig zelf doen door middel van het Meldingsformulier. Zie voor informatie ook deze pagina. Na ontvangst van een melding, stuurt het SER-secretariaat deze door aan de vakbonden.

Welke informatie verschaffen?

Artikel 4 lid 2: partijen verstrekken aan de verenigingen van werknemers een uiteenzetting inzake de motieven voor de fusie, de voornemens met betrekking tot het in verband daarmee te voeren ondernemingsbeleid alsmede de in dat kader te verwachten sociale, economische en juridische gevolgen van de fusie en de in samenhang daarmee voorgenomen maatregelen.

Berkel-Enschot, 29 april 2016 (update 8 oktober 2020)
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: