Bedrijfsovername overeenkomst

De bedrijfsovername overeenkomst betreft een overeenkomst tot (ver)koop van een bedrijf. Tussen verkoper en koper. Deze overeenkomst kan zien op de verkoop van aandelen van de BV. Of de overeenkomst betreft een activa (/passiva) overeenkomst, waarbij deze vermogensbestanddelen van de onderneming worden verkocht en overgedragen.

Bedrijfsovername overeenkomst

– is meestal meer dan 1 overeenkomst. Bij de bedrijfsovername worden vaak meerdere overeenkomsten gesloten / stukken overeengekomen. Te denken valt aan een aparte set garanties, een managementovereenkomst en zekerheden (zoals bankgarantie, escrow of vermogensinstandhoudingsverklaring). Daarnaast AV besluiten tot benoeming/ontslag van bestuurder(s) en decharge, interne goedkeuringsbesluiten en aandeelhoudersovereenkomst etc.

Het is belangrijk al deze onderwerpen in de bedrijfsovername overeenkomst en bijbehorende bijlagen goed te regelen. Zowel inhoudelijk, vanuit civielrechtelijk en fiscaal perspectief, als gericht op de vraag of de wensen en bedoelingen van de cliënt wel precies juist en volledig in het bedrijfsovername contract zijn verwoord.

Want aan dat laatste schort het namelijk meer dan eens, zo kan ik uit ervaring vertellen.

Bedrijfsovername overeenkomst – precies vastleggen van wensen en bedoelingen = essentieel

Ik krijg regelmatig vanwege een geschil een bedrijfsovername overeenkomst onder ogen en stel dan vast dat deze niet volledig overeen komt met de wensen en bedoelingen van de cliënt. Indien er bijvoorbeeld in de bedrijfsovername overeenkomst volledige binding werd beoogd (koper vastleggen op de koop), zag ik dat kansen daartoe waren gemist. Zowel wat betreft vereiste inhoud als wat betreft de wijze van verwoorden van het stuk. Bijvoorbeeld van de wensen en bedoelingen van de cliënt (verkoper wilde een bindend stuk, namelijk de verkoop van zijn bedrijf met koper sluiten).

Bedrijfsovername overeenkomst – welke kennis, ervaring en vaardigheden nodig?

Om precies de wensen en bedoelingen van de cliënt als verkoper of als koper vast te kunnen leggen, heb je als advocaat (veel) ervaring en kennis op het specifieke terrein van bedrijfsovername en participatie nodig. Laat uw bedrijfsovername overeenkomst niet opstellen door een niet ervaren jurist bedrijfsovername of andere adviseur. Derhalve niet door uw accountant, adviseur of advocaat die op andere rechtsgebieden actief is. Een advocaat die bijvoorbeeld actief is op het terrein van strafrecht of echtscheiding heeft niet de benodigde kennis en ervaring om de verkoop of koop van een bedrijf te begeleiden. Ieder zijn vak dus!

Bedrijfsovername overeenkomst – vanuit de verkoper bezien

De verkoper heeft belang bij een beperkt contract. Immers alles wat op papier wordt gezet, kan ook weer tegen je worden gebruikt.

Voor een deel is dat waar. Maar tegelijkertijd zijn er belangrijke zaken die ten behoeve van een verkoper van zijn/haar bedrijf juist wel in de verkoopovereenkomst thuis horen. Denk aan bepalingen die de aansprakelijkheid in duur en omvang beperken, hoe bijvoorbeeld met de uitkomst van het boekenonderzoek wordt omgegaan, de duur en werking van de garanties etc. etc.

Indien een (adviseur van) koper met het eerste concept van de bedrijfsovername overeenkomst (koopovereenkomst) aankomt, hetgeen doorgaans gebruikelijk is, ontbreken vaak belangrijke bepalingen ten faveure van de verkoper (!). Een ervaren advocaat bedrijfsovername ziet dat en voegt deze bepalingen voor verkoper weer aan de concept koopovereenkomst toe. En brengt andere belangrijke aanpassingen en nuanceringen aan in de bedrijfsovername overeenkomst ten behoeve van verkoper.

Bedrijfsovername overeenkomst – vanuit de koper bezien

De koper van een bedrijf heeft juist belang bij een meer uitgebreide koopovereenkomst. Immers alles wat op papier wordt gezet kan normaliter in je voordeel worden gebruikt, mits goed geformuleerd.

Optredend voor een koper van een bedrijf zorgen we ervoor dat de belangrijke zaken ten behoeve van een koper van een bedrijf in de bedrijfsovername overeenkomst terecht komen. Denk bijvoorbeeld aan het benoemen van de grondslagen waarop de prijs is gebaseerd en de wijze van betaling van de koopprijs al dan niet gekoppeld aan verrekeningen/achtergestelde lening verkoper/earn out. Verder de MAC clausule, locked box bepalingen en garanties. En de aansprakelijkheid verkoper bij inbreuk garanties, omvang van evt. vrijwaringen door verkoper, juiste formulering van evt. zekerheden door verkoper, idem non concurrentiebeding etc. etc.

Bedrijfsovername overeenkomst – model gebruiken?

Een modelovereenkomst als definitieve versie gebruiken, voor het vastleggen van de bedrijfsovername, is niet verstandig. Het model kan slecht, verouderd en/of onvolledig zijn. Je ziet, bij gebreke van de juiste juridische kennis en ervaring op dit terrein, niet welke belangrijke onderwerpen ontbreken in het model. Ik kom regelmatig slechte modellen / concept overeenkomsten tegen, die dan toch door professionele partijen als bedrijfsovername overeenkomst of bijbehorend stuk worden gebruikt.

Een modelovereenkomst voor bedrijfsovername kan soms best, indien kwalitatief goed, als startpunt worden gebruikt. Maar elke bedrijfsovername overeenkomst is (uiteindelijk) maatwerk, wil je de wensen en bedoelingen van je cliënt op de best mogelijke wijze vastleggen. Doe je dat niet, dan ontstaan al spoedig (interpretatie- en uitleg)problemen. Wat hebben partijen precies wel of niet bedoeld? Het vastleggen van afspraken luistert in deze materie gewoonweg heel nauwgezet.

Bedrijfsovername overeenkomst – lid DCFA en BOBB

Enno Schets is lid van de Dutch Corporate Finance Association (DCFA). De DCFA is een landelijke vereniging voor financiële professionals en stelt zich ten doel kennis te delen en een netwerk te creëren voor managers en ondernemers uit de zakelijke financiële sector, met Corporate Finance en fusies & overnames als specialisme. Zie voor meer informatie over de DCFA: http://www.dcfa.nl/

Enno Schets is tevens geassocieerd lid van de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB). De BOBB is een beroepsorganisatie van adviseurs op het terrein van het begeleiden van koop en verkoop van ondernemingen. De leden van de BOBB delen kennis en ervaring over het bedrijfsovernameproces. Zie voor meer informatie over de BOBB: https://www.bobb.nl/

Op het gebied van bedrijfsovername is Enno Schets gastauteur op de grootste overnamesite van Nederland, Bedrijventekoop.nl: https://www.bedrijventekoop.nl/

Bedrijfsovername overeenkomst – Schets Advocatuur = de aangewezen advocaat voor bedrijfsovername binnen het MKB (+)

Inmiddels zijn voor het MKB (+) circa 200 transacties begeleid op het gebied van (ver)koop van bedrijven, bedrijfsovername en participaties. Zie de transactielijst op deze website.

Deze transactielijst bedrijfsovername en participaties geeft een beeld van door mr. Enno Schets begeleide transacties bij bedrijfsovername en participatie in andere bedrijven. De waarde van de bedrijfsovername transacties varieert van enkele honderdduizenden Euro’s tot vele miljoenen Euro’s. Het betreft een grote diversiteit van bedrijfsovernames in vele branches.

De bedrijfsovername – en participatietransacties zijn verricht in opdracht van verkoper, koper, participant, corporate finance bedrijven, accountantskantoren, bedrijfsovername bemiddelaars en andere partijen die zich met bedrijfsovername bezig houden.

Enno Schets begrijpt de taal van de MKB (+) ondernemer. Gewoon, duidelijk, korte lijnen, wars van elke poespas. Liever jij dan u. Het werk goed doen wat er moet gebeuren. In overleg met de klant.

Bedrijfsovername overeenkomst – check www.schetsadvocatuur.nl

Op deze website is een grote hoeveelheid vakinhoudelijke informatie te vinden over allerlei onderwerpen op het terrein van bedrijfsovername overeenkomst en participeren in bedrijven: graag verwijs ik u naar het blog.

Heeft u verder vragen over dit onderwerp bedrijfsovername overeenkomst of is er behoefte aan juridische begeleiding bij uw verkoop aandelen, bedrijfsoverdracht of bij de aankoop of bij het nemen van aandelen, dan ben ik u graag van dienst. Mijn contactgegevens zijn als volgt:

mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

Juridisch advies bij een bedrijfsovername.

Bel direct: 06-57644156 of vul het formulier in.