Ondernemingsrechtelijke zaken en procederen: Schets Advocatuur staat u graag bij!

Schets Advocatuur is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en daarover procederen hoort er soms bij, voor de rechtbank, kantonrechter en in hoger beroep bij het gerechtshof, voor ondernemingen, ondernemers en ondernemende mensen.

Procederen en procesmonopolie advocaat

Het verschil tussen advocaten en andere juristen is dat aan de advocaat het procesmonopolie is toegekend. Om te kunnen procederen bij de rechtbank en in hoger beroep dient een advocaat te worden ingeschakeld.

Ondernemingsrecht: adviseren en procederen

Een belangrijke combinatie in het ondernemingsrecht: de kennis die vanuit procederen wordt opgedaan, wordt gebruikt bij het adviseren en contracten maken. Omgekeerd kan de kennis die wordt opgedaan bij het adviseren over contracten, worden gebruikt bij procederen, bijv. bij de uitleg van contractsbepalingen of als verweer bij de vraag of een contract wel of niet tot stand is gekomen. 

Zie de publicaties op het blog over procederen op deze website.

Ondernemingsrecht: geschillenbeslechting/procederen

 • Onderhandelen
 • Dagvaardingsprocedure
 • Hoger beroep
 • Beslag
 • Verhaal van vonnissen
 • Kort geding
 • Arbitrage etc.

Eisende partij

Insteek is meestal eerst om te bekijken of de vordering van de cliënt, al dan niet door het zetten van druk, alsnog via overleg/onderhandelingen door de wederpartij wordt betaald, alvorens te procederen. Dat is de snelste route en kost het minste. Soms is er geen tijd, denk aan het verduisteren van goederen.  Beslaglegging is dan (eerst) noodzakelijk, waarna alsnog onderhandelingen met wederpartij kunnen plaatsvinden, dan wel procederen. Procederen kan kostbaar zijn. We informeren u van tevoren over de kosten. In geval van procederen halen we alles uit de kast, winst is het enige wat telt.

Gedaagde partij

Bij procederen namens gedaagde beoordelen we de zaak: in hoeverre is (zinvol) verweer mogelijk? Welk (tegen)bewijs is er? Is er aanleiding tot een tegenvordering (eis in reconventie)? Soms is het beter om te regelen. De cliënt wordt hierin geadviseerd, waarna wordt bepaald hoe te handelen. Bij procederen gaan we er volledig voor, met als inzet dat de vordering van eisende partij wordt afgewezen.

Dagvaardingsprocedure

Procederen geschiedt doorgaans via een dagvaarding: dit is een stuk waarin de namen van de procespartijen staan vermeld, de datum van de eerste zitting, de omschrijving en motivering van de vordering en de bewijs(middelen). Tevens dient (bekend) verweer van de gedaagde te worden vermeld, tenslotte gevolgd door de vordering zelf  (betaling van een geldbedrag, verklaring voor recht etc.).

De dagvaarding wordt betekend (afgegeven) door de deurwaarder aan de gedaagde, waarna de advocaat van de eisende partij zijn/haar exemplaar van de dagvaarding laat inschrijven op de rol van de rechtbank, voor de eerste zittingsdag, genoemd in de dagvaarding.

Daarna verloopt het procederen meestal als volgt:

 1. conclusie van antwoord gedaagde: verweer gedaagde, eventueel met instellen tegenvordering (eis in reconventie). Als gedaagde geen verweer voert, zal de rechtbank een zgn. verstekvonnis wijzen;
 2. tussenvonnis, verwijzing naar comparitie van partijen (= persoonlijke verschijning van partijen voor de rechtbank). De rechtbank kan ook aangeven dat schriftelijk wordt doorgeprocedeerd;
 3. comparitie van partijen: de rechtbank vraagt nadere inlichtingen aan partijen zelf en probeert de zaak te regelen. Bij geen regeling meestal:
 4. tweede schriftelijke ronde: conclusie van repliek en dupliek. De rechtbank kan ook besluiten de zaak direct voor vonnis te zetten. Partijen kunnen echter ook een bewijsopdracht krijgen, waarna getuigen kunnen worden gehoord;
 5. Eindvonnis.

Hoger beroep

Indien de zaak bij de eerste rechter is verloren, bestaat doorgaans de mogelijkheid van procederen in hoger beroep. Let daarbij op de duur van de hoger beroepstermijn. Is een nadelig vonnis gewezen, vraag dan direct informatie aan over de duur van de hoger beroepstermijn. Procederen in hoger beroep is (in het begin) eenvoudiger dan procederen bij de eerste rechter: er dient een appeldagvaarding te worden uitgebracht door de deurwaarder aan de wederpartij: dit is een standaardstuk, waarin vermeld de procespartijen en dat in hoger beroep worden gegaan. De inhoudelijke gronden van het hoger beroep hoeven pas later aan het gerechtshof te worden voorgelegd, via een zgn. memorie van grieven.

Nadat de appellant de memorie van grieven heeft uitgebracht, ziet het procederen in hoger beroep er als volgt uit: de wederpartij reageert op deze grieven via een memorie van antwoord. Dan volgt veel de einduitspraak in hoger beroep, arrest genaamd. Soms is voordien nog getuigenverhoor en/of pleidooi mogelijk. 

Beslag

Een vonnis is mooi, maar als dat niet in geld is om te zetten, heeft het procederen uiteindelijk weinig echt resultaat opgeleverd. Daarom wordt soms, alvorens te gaan procederen, met name bij gevaar voor verduistering van verhaalsmogelijkheden, eerst (conservatoir) beslag gelegd. Beslag leggen kan op woningen, inkomen, auto’s, boten etc., mits deze zaken op naam staan van de debiteur/wederpartij.

Om beslag te mogen leggen, dient een gemotiveerd verzoekschrift bij de rechtbank te worden ingediend. Verleent de voorzieningenrechter verlof hiervoor, dan legt de deurwaarder het beslag, waarna procederen noodzakelijk is: de rechter kijkt of de vordering juist is, waartoe het beslag werd gelegd. Wordt de vordering toegewezen, dan kunnen de beslagen zaken worden geëxecuteerd (verkocht), indien de wederpartij niet aan het vonnis heeft voldaan.

Beslag kan ook onrechtmatig zijn gelegd. In dat geval kan opheffing worden gevorderd, dan wel dient een andere vorm van zekerheid te worden verstrekt. Denk aan een bankgarantie. Als een beslaglegger niet vrijwillig opheft, dient via procederen in kort geding opheffing te worden gevorderd (via dagvaarding, mondelinge behandeling, regeling ter zitting of vonnis).

Verhaal van vonnissen

Zoals hierboven al genoemd: een vonnis is het begin: via zgn. verhaal dient dit vonnis in geld te worden omgezet, als de wederpartij niet vrijwillig aan dit vonnis voldoet.

Is niet eerder conservatoir beslag gelegd en is het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard, dan kan executoriaal beslag op allerlei roerende en onroerende zaken, die op naam van de wederpartij staan, worden gelegd. Via executie (onderhandse of openbare verkoop) wordt dan het beslagen goed in geld omgezet, indien wederpartij voordien niet op andere wijze aan het vonnis heeft voldaan.

Executie kan ook onrechtmatig zijn, waartegen via een kort geding (vordering schorsing executie) kan worden opgekomen, bijvoorbeeld hangende de uitkomst van hoger beroep.

Kort geding

Procederen via kort geding is een nuttig middel bij kwesties die spoedeisend zijn. Er kan een voorschot op schadevergoeding worden gevorderd, een gebod om iets te doen of een verbod om iets te doen. Soms volstaat een kort geding om een geschil definitief te beslechten en is een verdere rechtsmaatregel, via een gewone procedure (bodemprocedure), niet meer nodig.

Het procederen via kort geding gaat ook via een dagvaarding, gevolgd door een mondelinge behandeling, waarbij de advocaten hun pleidooi houden en partijen zelf een toelichting aan de voorzieningenrechter kunnen verschaffen, gevolgd door vonnis op (zeer) korte termijn.

Arbitrage

Partijen kunnen bij overeenkomst geschillen, die tussen hen uit een bepaalde rechtsbetrekking ontstaan, aan arbitrage onderwerpen. Deze vorm van een procedure voeren is geregeld in het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Arbitrage is een andere vorm van geschilbeslechting dan via de rechtbank. Hiervoor wordt vaak gekozen omwille van bij arbiters aanwezige specialistische kennis.

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: