Ondernemingsrecht en incasso: Schets Advocatuur incasseert uw vorderingen.

Schets Advocatuur is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en helpt regelmatig met incasso voor ondernemingen, ondernemers en ondernemende mensen.

Incasso advocaat Tilburg

Enno Schets van Schets Advocatuur heeft vanaf 1991 de bevoegdheid van advocaat, is een ervaren “procestijger” en heeft talloze procedures gevoerd.

Schets Advocatuur is een betrouwbaar adres voor incasso van uw vorderingen. Als incasso advocaat Tilburg staat mr. Enno Schets onder streng toezicht van de Orde van Advocaten. Afspraken worden netjes vastgelegd en altijd nagekomen.

Incasso advocaat Tilburg – het incassotraject

Incasso advocaat Tilburg: Schets Advocatuur heeft jarenlange ervaring met succesvolle incassering voor bedrijven. Het incassotraject bestaat uit het buitengerechtelijk incasseren en, indien nodig, gerechtelijke maatregelen.

Incasso advocaat Tilburg – buitengerechtelijk incasseren

Eerst wordt via buitengerechtelijke incassering geprobeerd de vordering te incasseren, tegen zo laag mogelijke kosten. Daartoe worden één of meerdere stevige sommatiebrieven aan debiteur verzonden, wordt er gebeld met debiteur en waar nodig met debiteur onderhandeld en een betalingsregeling getroffen.

Als incasso advocaat Tilburg mogen wij procederen bij de rechtbank bij vorderingen boven € 25.000,=. Incassobureaus en deurwaarders mogen dit niet. Daarnaast mogen advocaten bij de rechtbank het faillissement van een debiteur aanvragen. Ook dat mogen deurwaarders en incassobureaus niet. Wij hebben dus als incasso advocaat tilburg de meeste mogelijkheden voor succesvolle incasso van uw vordering, kunnen het hele traject doen, buitengerechtelijk en gerechtelijk.

Lukt de buitengerechtelijke incasso (en dat is in de meeste dossiers het geval), dan is daarmee de incasso zaak zo snel als mogelijk geregeld.

Incasso advocaat Tilburg – gerechtelijke maatregelen

Lukt buitengerechtelijke incassering onverhoopt niet, dan wordt na overleg met cliënt het gerechtelijke incasso traject gestart. Daarbij zijn grofweg 4 mogelijkheden te onderscheiden:

1 – faillissementsaanvraag. Dit kan via ons als incasso advocaat Tilburg een effectief middel zijn om spoedig tot incasso van uw vordering te komen. Onder dreiging van de faillissementsaanvraag wordt veelal toch betaald door de debiteur, omdat men het faillissement zal willen voorkomen. Wordt betaald, dan kan de faillissementsaanvraag worden ingetrokken. Is betaling niet mogelijk, dan kan de faillissementsaanvraag worden doorgezet. Wordt het faillissement van de debiteur uitgesproken, dan wordt een curator benoemd die onderzoekt in hoeverre (enige) uitbetaling aan de crediteuren zal kunnen plaatsvinden.

De kosten van de faillissementsaanvraag zijn bij faillissement preferent en worden zo mogelijk door de curator vergoed.

2 – bodemprocedure. Dit is de procedure bij de rechtbank, die start met het uitbrengen van een dagvaarding aan de debiteur door mij als incasso advocaat Tilburg. Na introductie van de zaak bij de rechtbank via bijvoorbeeld mij als incasso advocaat tilburg, krijgt debiteur 6 weken voor schriftelijk antwoord. Daarna vindt doorgaans een zitting (comparitie van partijen) plaats, bedoeld voor de rechtbank om inlichtingen te vergaren en te proberen een regeling tot stand te brengen. Lukt dit laatste niet, dan wordt er doorgaans schriftelijk doorgeprocedeerd, kunnen er getuigen worden gehoord en is daarna in beginsel hoger beroep mogelijk. Deze procedures kunnen dus lang duren en derhalve kostbaar zijn. Belangrijk is dus om te weten of een te behalen vonnis in geld is om te zetten.

3 – beslaglegging, gevolgd door de bodemprocedure door mij als incasso advocaat Tilburg. Omdat het belangrijk is een vonnis in geld te kunnen omzetten, kan ervoor worden gekozen eerst (conservatoir, bewarend) beslag te laten leggen, waarna de bodemprocedure gevoerd moet worden. Dit tenzij voordien door ons als incasso advocaat Tilburg een regeling tot betaling met debiteur kan worden bereikt. Beslag wordt verzocht aan de rechtbank. Wordt verlof tot beslaglegging verleend, dan legt de deurwaarder feitelijk het beslag. Daarna kan dus door mij als incasso advocaat Tilburg met debiteur in onderhandeling worden getreden en/of worden gestart met de bodemprocedure. Het voordeel van deze volgorde is dat er, indien het beslag doel heeft getroffen en voldoende zaken van waarde zijn beslagen, verhaal op (het vermogen van) debiteur mogelijk is nadat de rechtbank uw vordering heeft toegewezen. Derhalve kan debiteur normaliter in de tussentijd niet de beslagen vermogensbestanddelen verkopen, verduisteren of anderszins aan verhaal voor uw vordering onttrekken.

4 – incasso kort geding. Via kort geding kan door mij als incasso advocaat Tilburg aan de voorzieningenrechter van de rechtbank om een vonnis worden gevraagd. Dit is wel een voorlopig oordeel, een zgn. voorlopige voorziening, waarna in beginsel weer een bodemprocedure gevolgd moet worden. De praktijk is echter dat partijen het veelal laten bij het kort geding vonnis, zodat dit een optie tot incasso van uw vordering kan zijn. Voorwaarde is wel dat er een spoedeisend belang moet zijn, om via een incasso kort geding een vonnis te behalen. En dat spoedeisend belang wordt helaas bij geldvorderingen niet al te snel aangenomen, dus daar moet op voorhand goed naar worden gekeken.

Bij het incasseren van vorderingen is ervaring en kennis van het civiele recht belangrijk, evenals het maken van de juiste keuzes in combinatie met de juiste timing. Inzet van mij als incasso advocaat Tilburg is spoedige betaling van uw vordering tegen de laagst mogelijke kosten.

Incasso advocaat Tilburg – rente, incassokosten en proceskosten

Belangrijk is om zoveel mogelijk in de overeenkomst of in algemene voorwaarden  vast te leggen dat de debiteur de rente, incassokosten en de gemaakte proceskosten is verschuldigd. Geldt de overeenkomst niet, dan geldt de wet voor wat betreft de wettelijke handelsrente en proceskosten, waarbij doorgaans slechts een gedeelte van de werkelijk gemaakte proceskosten voor vergoeding in aanmerking komt.

Verbintenissenrecht overig

Het verbintenissenrecht of overeenkomstenrecht houdt zich bezig met verbintenissen die uit de wet of uit een overeenkomst ontstaan, zoals uit een koopovereenkomst of huurovereenkomst. Tot de verbintenissen uit de wet behoren die welke voortvloeien uit een onrechtmatige daad.

Concreet gaat het bij verbintenissenrecht om kwesties als niet nakoming van de gemaakte afspraken, incasso, verschil van mening over de inhoud en uitleg van gemaakte afspraken  (bijv. de duur van een overeenkomst),  de vraag of een overeenkomst opzegbaar is en onder welke voorwaarden, de mogelijkheid tot ontbinding van een overeenkomst op grond van wanprestatie, de vraag of een overeenkomst kan worden vernietigd op grond van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden, verzuimvraagstukken, geschillen over non concurrentiebedingen en boetebedingen etc.

Het kan ook gaan om verbintenissen uit de wet, zoals onrechtmatige daad, de mogelijkheden van een vordering tot schadevergoeding of juist het weerleggen van aansprakelijkheid, door het in of buiten rechte voeren van verweer.

Zie de publicaties op het blog hierover.

Verbintenissenrecht

Voorbeelden van diensten die we verrichten, zijn advies en rechtsbijstand bij:

  • niet nakoming van contracten
  • (beoogde) ontbinding van een overeenkomst
  • (beoogde) opzegging van een (duur)overeenkomst
  • het vorderen van schadevergoeding
  • door wederpartijen of door derden neergelegde schadeclaims (aansprakelijkheid weerleggen / verweer voeren)
  • geschillen over non concurrentiebeding, boetebeding etc.

We onderhandelen natuurlijk ook over dit soort kwesties op dit terrein van het verbintenissenrecht.

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: