Decharge bestuurder: denk bij verkoop van uw bedrijf aan de decharge.

Decharge bestuur: veelal is de eigenaar van zijn of haar bedrijf ook de (statutair) bestuurder daarvan. Bij verkoop van dit bedrijf dienen garanties aan de koper te worden verstrekt. Het is gebruikelijk de aansprakelijkheid van verkoper bij bedrijfsoverdracht te beperken.

Aansprakelijkheid voor zaken uit het verleden kan ook worden voorkomen doordat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) decharge heeft verleend aan de bestuurder, voor het gevoerde beleid in voorafgaande boekjaren.

Indien de eigenaar van het bedrijf alle aandelen houdt, meerderheidsaandeelhouder is of de doorslaggevende zeggenschap in de AVA heeft en tevens (statutair) bestuurder van de vennootschap is, verleent zij of hij feitelijk decharge aan zichzelf.

Op 8 november 2022 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in de zaak met kenmerk: ECLI:NL:GHARL:2022:9509.

Een zeer lezenswaardige uitspraak en erg van belang voor bestuurders. Ook zij die als DGA hun bedrijf verkopen. Of op termijn gaan verkopen.

Samengevat luidt de uitspraak:

  • Decharge verleend door bevoegd orgaan, waardoor gedechargeerde bestuurder niet langer door vennootschap kan worden aangesproken wegens onbehoorlijke vervulling van haar taak.

Waar ging het om: de (voormalige) bestuurder had namens de vennootschap geldleningen tot 1 miljoen euro verstrekt aan een geldnemer. Zonder daarvoor zekerheden van de geldnemer te bedingen.

De hoofdsom wordt voor 50% afgelost. Daarna failleert de geldnemer. Het nieuwe bestuur van de vennootschap spreekt de voormalige bestuurder aan tot betaling van € 500.000 + rente, omdat ter zake van de leningen geen zekerheden waren bedongen.

Dit laatste is normaliter onverstandig, doch zal waarschijnlijk in de praktijk vaker voorkomen. Bedenk dan dat de jaarlijkse decharge bestuurder u als bestuurder en aandeelhouder / verkoper kan “redden”, dus ook bij verkoop van het bedrijf.

Decharge bestuurder: wat is belangrijk?

Voor een rechtsgeldige decharge bestuurder is het belangrijk dat:

  1. De decharge bestuurder ziet op informatie waarover de AVA binnen het verband van de algemene vergadering van aandeelhouders de beschikking heeft gekregen;
  2. De decharge ziet op gegevens die uit de jaarrekening blijken waarop de decharge betrekking heeft;
  3. De decharge bestuurder ziet op gegevens die anderszins aan de algemene vergadering van aandeelhouders zijn bekend gemaakt voordat deze de jaarrekening vaststelde;
  4. vaststelling van de jaarrekening als (apart) agendapunt in de AVA wordt geagendeerd;
  5. vervolgens de decharge van het bestuur als (apart) agendapunt in de AVA wordt geagendeerd.

Zie daartoe het oordeel van het hof:

3.8 Het hof oordeelt als volgt. Voorop moet worden gesteld dat een decharge zich niet uitstrekt tot informatie waarover een individuele aandeelhouder uit anderen hoofde – buiten het verband van de algemene vergadering van aandeelhouders – de beschikking heeft gekregen, of tot gegevens die niet uit de jaarrekening blijken of niet anderszins aan de algemene vergadering van aandeelhouders zijn bekend gemaakt voordat deze de jaarrekening vaststelde (HR 10 januari 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2243).

3.9 In de jaarstukken 2003 van de Vennootschap (Pluvezo) is opgenomen dat door de Vennootschap (Pluvezo) aan [naam6] een lening is verstrekt onder vermelding dat geen zekerheden zijn gesteld. In de jaarstukken 2003 is immers onder “leningen” opgenomen dat aan [naam6] B.V. € 1.000.000 is geleend en daarbij is vermeld: “Terzake van de lening zijn geen zekerheden gesteld. Een aflossingsschema is niet overeengekomen. Rente over het jaar 2003 is 5.25%.”.

Deze jaarstukken zijn rechtsgeldig door [naam4] namens de nieuwe bestuurder (Florama) ondertekend. ….

3.10 In de notulen van de AVA van 15 februari 2005 is als eerste agendapunt het vaststellen van de jaarrekening 2003 opgenomen. Vermeld is dat de op 15 december 2004 opgemaakte jaarrekening 2003 ongewijzigd wordt vastgesteld.
Agendapunt 3 betreft de decharge aan de directie, vermeld is: “Aan de directie wordt voor het boekjaar 2003 décharge verleend”.
De notulen zijn namens de nieuwe bestuurder Florama rechtsgeldig door [naam4] als voorzitter en [naam3] als notulist ondertekend.

Conclusie Hof

3.14 De conclusie van het voorgaande is dat door een daartoe bevoegd orgaan, de AVA, op 15 februari 2005 decharge voor het boekjaar 2003 is verleend aan [geïntimeerde1] , de bestuurder van de Vennootschap (Pluvezo) in 2003, zijnde het jaar waarin de leningsovereenkomst is afgesloten.
De decharge is als een apart geagendeerd agendapunt opgenomen nadat de als eerdere geagendeerde vaststelling van de jaarrekening 2003 had plaatsgevonden.

In deze op 15 december 2004 opgemaakte jaarrekening is opgenomen dat ten aanzien van de lening aan [naam6] geen zekerheden zijn gesteld.

Dit brengt met zich dat tijdens de aandeelhoudersvergadering van 15 februari 2005 er wetenschap was over de voorwaarden waaronder de Vennootschap (Pluvezo) de lening aan [naam6] had verstrekt.
Deze gegevens bleken bovendien uit de jaarrekening 2003.

Alle aan de AVA bekende bestuurshandelingen vallen onder de decharge.

[geïntimeerde1] als gedechargeerd bestuurder kan niet langer door de Vennootschap (Pluvezo) worden aangesproken wegens een onbehoorlijke vervulling van haar taak.

De decharge werkt intern, hetgeen betekent dat de Vennootschap (Pluvezo) zich niet langer op de bestuurder kan verhalen.

De Vennootschap (Pluvezo) heeft daarmee haar recht uit hoofde van artikel 2:9 juncto 2:11 BW en ook op grond van artikel 6:162 BW prijsgegeven. 

Zo, dat is een belangrijk resultaat voor de voormalig bestuurder, waar het gaat om decharge bestuurder.
Zeker als u de tijd zou nemen deze uitspraak helemaal te lezen.

Verkoper bedrijf en decharge bestuurder: besteed hieraan elk jaar voldoende aandacht!

Zorg er als bestuurder voor dat u elk boekjaar alle relevante informatie ter kennis van de AVA brengt.
Om daarop de jaarrekening vast te stellen, waarop vervolgens separaat decharge aan het bestuur wordt verleend. Door de AVA, voor het gevoerde beleid en bestuur over het voorgaande boekjaar.
Dit vast te leggen in een schriftelijk AVA besluit, ondertekend door de aandeelhouder(s).
Te bewaren in de administratie van de vennootschap.

Zie mijn andere blogs over decharge:

Koper van een bedrijf?

Heeft u een bedrijf gekocht en bent u zaken tegen gekomen, die u niet bevallen? Dan kunt u dit blog artikel “decharge bestuurder” ook in uw voordeel gebruiken.

Kijk of decharge aan het voormalige bestuur is verleend, hoe dat is gegaan en waarop die decharge wel of niet heeft gezien.

Mocht de verkopend DGA / bestuurder zich op decharge beroepen, dan kunt u kijken of wel of niet aan voornoemde eisen is voldaan.

Vragen over begeleiding bij bedrijfsoverdracht: bel of mail gerust.

Dit blog artikel geeft tips over decharge bestuurder bij bedrijfsoverdracht. Schets Advocatuur heeft hiermee veel ervaring, evenals met de juridische begeleiding van verkoop of koop van bedrijven. Ik verwijs u graag naar de transactielijst op deze website en naar de aanbevelingen.
Ook kunt u de kennisbank raadplegen met daarop meer dan honderd artikelen over bedrijfsovername, bedrijfsoverdracht etc.

Wilt u uw bedrijf verkopen? Heeft u vragen over bijvoorbeeld de wijze van verkoop, een bieding, intentieovereenkomst of een concept koopovereenkomst? Bellen kan naar: 06- 57644156. Mailen kan natuurlijk ook: info@schetsadvocatuur.nl

Ik ben u graag van dienst. Bedoeling is om risico’s bij (ver)koop van het bedrijf te beperken. Of te voorkomen, als dat even kan. Dealgericht.

Berkel-Enschot, 2 oktober 2023
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
Zie www.schetsadvocatuur.nl

Dit blog artikel is met aandacht geschreven, doch is algemeen van karakter en van informatieve aard. Deze algemene informatie kan niet of verminderd van toepassing zijn, zulks afhankelijk van de specifieke omstandigheden van uw situatie. Dit blog artikel dient derhalve niet als concreet juridisch advies te worden beschouwd. Elke situatie staat op zich en behoeft normaliter maatwerk. Schets Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en de gevolgen van het gebruik van de informatie uit dit blog artikel.

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: