Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Gevolgen voor de BV.

Op verschillende terreinen kunnen tijdelijk elektronische middelen worden gebruikt, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven.

Het bestuur van rechtspersonen kan bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

Zie voor een samenvatting inzake de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid het nieuwbericht van de Rijksoverheid.

De spoedwet vervalt op 1 september 2020. Omdat niet valt uit te sluiten dat de noodzaak voor de tijdelijke voorzieningen ook na deze datum nog blijft bestaan, is een mogelijkheid opgenomen om deze termijn telkens met twee maanden te verlengen. Voor enkele onderdelen geldt terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020.

De gevolgen voor de BV zijn geregeld in de artikelen 16 tot en met 22 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.

De (belangrijkste) gevolgen voor de BV van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid op een rij, verkort weergegeven:

 1. artikel 16: De termijn voor het opmaken van de jaarrekening na het einde van het boekjaar (vijf maanden) kan door het bestuur in plaats van de algemene vergadering met vijf maanden worden verlengd. In dat geval heeft de algemene vergadering geen bevoegdheid tot verlenging.
 2. artikel 17: het bestuur kan bepalen dat een algemene vergadering wordt gehouden die uitsluitend toegankelijk is langs elektronisch weg onder de voorwaarden bedoeld in artikel 18.
 3. artikel 18: het bestuur kan bepalen dat aandeelhouders geen fysieke toegang hebben tot de algemene vergadering, onder de volgende voorwaarden:
  a. de algemene vergadering is langs elektronische weg voor aandeelhouders te volgen; en
  b. de aandeelhouders zijn tot uiterlijk 72 uur voorafgaande aan de vergadering in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld.
  2. De in lid 1 onder b bedoelde vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord en deze antwoorden worden op de website van de vennootschap geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de aandeelhouders.
  3. Het bestuur spant zich ervoor in dat tijdens de vergadering langs elektronische weg of anderszins nadere vragen kunnen worden gesteld, tenzij dit in het licht van de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevergd. De voorzitter van de vergadering kan een en ander nader bepalen in het belang van de orde van de vergadering.
  4. Enige afwijking van hetgeen is bepaald in de leden 2 en 3 heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming die in de vergadering heeft plaatsgevonden.
 4. artikel 19: Voor zover de statuten zulks niet bepalen, kan het bestuur bepalen dat iedere aandeelhouder bevoegd is om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, langs elektronische weg aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
 5. artikel 21: Het bestuur kan bepalen dat het stemrecht slechts kan worden uitgeoefend langs elektronische weg. Dit wordt bij de oproeping of bij de wijziging van de wijze van vergaderen vermeld.
 6. artikel 22: Een verzuim van de verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening die betrekking heeft op het meest recente afgesloten boekjaar wordt niet in aanmerking genomen, indien dat te wijten is aan de gevolgen van de uitbraak van COVID-19.

De volledige tekst van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is hier te vinden. In deze tekst kunt u ook artikelen vinden die gaan over (o.a.) de naamloze vennootschap en stichting, alsmede over het notarieel verlijden van akten met behulp van audiovisuele communicatiemiddelen.

Heeft u over de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid vragen, dan ben ik u graag van dienst.

Berkel-Enschot, 13 juli 2020
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
Zie www.schetsadvocatuur.nl

Dit blog artikel is met aandacht geschreven, doch is algemeen van karakter en van informatieve aard. Deze algemene informatie kan niet of verminderd van toepassing zijn, zulks afhankelijk van de specifieke omstandigheden van uw situatie. Dit blog artikel dient derhalve niet als concreet juridisch advies te worden beschouwd. Elke situatie staat op zich en behoeft normaliter maatwerk. Schets Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en de gevolgen van het gebruik van de informatie uit dit blog artikel.

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: