Agentuurovereenkomst – goede optie voor méér business

Wilt u uw business uitbreiden, dan is de agentuurovereenkomst een optie om eens over na te denken. U laat anderen orders bij u bezorgen, waarbij u als leverancier de contracten met de afnemers afsluit. Het worden dus uw klanten. Werken via de agentuurovereenkomst kan uw onderneming snel helpen groeien.

Heeft u een vraag hierover, advies nodig of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst, bel dan vrijblijvend naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!

Definitie

De agentuurovereenkomst is in de wet geregeld (art. 7:428 lid 1 BW): “De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal, aan de andere partij, de handelsagent, opdraagt, en deze zich verbindt, voor een bepaalde of een onbepaalde tijd en tegen beloning bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze eventueel op naam en voor rekening van de principaal te sluiten zonder aan deze ondergeschikt te zijn.”

Wat is belangrijk te weten

– De agentuurovereenkomst is een overeenkomst van opdracht: de diensten worden door de agent in zelfstandigheid verricht. Zet dat ook zo papier. Partijen dienen zich er ook naar te gedragen: geen ondergeschiktheid. Geen loon maar een provisie. Ga bij voorkeur de overeenkomst aan met een onderneming die de rechtsvorm BV of VOF heeft. Een eenmanszaak met personeel kan ook, maar bij voorkeur niet contracterend met een ZZP-er, tenzij deze aantoonbaar en structureel meerdere opdrachtgevers heeft en behoudt;

– Er kan bij de agentuurovereenkomst worden gekozen voor de variant dat de agent de opdrachtgever/leverancier orders bezorgt of dat de agent bevoegd is overeenkomsten op naam en voor rekening van de opdrachtgever af te sluiten. De laatste variant van de agentuur overeenkomst herbergt meer risico in zich voor de opdrachtgever;

– Bij de agentuurovereenkomst worden de afnemers klant van de opdrachtgever. Dit is een belangrijk verschil ten opzichte van de distributieovereenkomst waar de afnemers klant worden van de distributeur. Bij de agentuurovereenkomst wordt dus een eigen klantenbestand opgebouwd;

Agentuurovereenkomst – wat is nog meer belangrijk te weten

– Als tegenprestatie voor het eigen klantenbestand heeft de agent op grond van de wet bij de agentuurovereenkomst wel recht op een goodwill vergoeding mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Kort gezegd zijn deze voorwaarden: de agent heeft nieuwe klanten aangebracht en de opdrachtgever blijft met de klanten/afnemers zaken doen (zie verder art. 7: 442 BW);

– In de wet staan inzake de agentuur overeenkomst vrij veel dwingendrechtelijke regels, waarvan je dus contractueel niet mag afwijken. Doe je dat wel, dan geldt in beginsel niet het contract maar de wet. Zo gelden er bijv. minimum opzegtermijnen.

Agentuurovereenkomst – vanuit de opdrachtgever/leverancier bezien

Denk u eraan om met 1 of meerdere agenten te gaan werken, dan is het zaak goed na te denken over voor u belangrijke onderwerpen en dit vervolgens contractueel goed vast te leggen. Ik noem bijvoorbeeld:

– Welke producten (wat bij nieuwe producten die nadien aan het assortiment worden toegevoegd?)
– Welke gebied waarbinnen de agent werkzaam wordt?
– Exclusiviteit of niet? Sancties indien niet (genoeg) wordt gepresteerd
– Over welke organisatie beschikt de agent? Is dat voldoende?
– Het recht om te stoppen met levering van (bepaalde) producten, zonder schadeplichtig te worden
– Wel/geen vertegenwoordigingsbevoegdheid om overeenkomst op naam van de opdrachtgever/leverancier af te sluiten
– Hoe om te gaan met internet/verkoop via eigen website agent?
– Verkoopdoelstellingen, gevolgen wel/niet halen daarvan
– Recht op provisie, hoogte daarvan
– Ontstaan recht op provisie wel/niet afhankelijk stellen van bepaalde voorwaarden (luistert nauwgezet in verband met dwingend recht)

Andere zaken om bij de agentuurovereenkomst bijvoorbeeld over na te denken zijn hoe je omgaat met marketingkosten, IE rechten, informatie en (non) concurrentie.

Agentuurovereenkomst – vanuit de agent bezien

Denk u eraan om als agent te gaan werken, dan geldt ook voor u dat het zaak is om goed na te denken over voor u belangrijke onderwerpen in de agentuur overeenkomst en dit vervolgens contractueel goed vast te leggen. Bovenstaande onderwerpen inzake de inhoud van de agentuur overeenkomst gelden ook voor de agent als leidraad, maar dan vanuit de agent geredeneerd.

Daaraan kunnen bijvoorbeeld nog worden toegevoegd: redelijke opzegtermijnen conform mimimaal de wettelijke opzegtermijnen en schriftelijke vastlegging van het recht op een goodwillvergoeding bij einde agentuur overeenkomst, indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.

Zie voor algemene informatie ook deze pagina van de KvK.

Agentuurovereenkomst – tenslotte

De agentuurovereenkomst kan dus een prima middel zijn om de business mee uit te breiden. Belangrijk is dan natuurlijk ook nog dat u goede agenten vindt die genoeg mogelijkheden en middelen hebben om uw business te helpen uitbreiden. Bedenk wel dat een goede agentuurovereenkomst mede het verschil maakt tussen wel of geen succes.

Partijen kunnen elkaar aan de helder geformuleerde afspraken houden en loopt de samenwerking onverhoopt niet goed, dan is een goed geformuleerde agentuur overeenkomst een nuttig middel om op terug te kunnen vallen. Want uitgangspunt is natuurlijk dat betreffende partij er beter van wordt, niet slechter.

Berkel-Enschot, 20 november 2015
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
Zie www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: