Concurrentiebeding bedrijfsovername? Overdrijf niet.

Concurrentiebeding bedrijfsovername: in veel bedrijfsovername contracten is het tegenwoordig gebruikelijk erg ruime concurrentiebedingen op te nemen, die dealbreker kunnen worden. Het gaat er om dat de verkoper jegens koper niet alleen voor zichzelf moet toezeggen geen concurrentie te plegen, maar dit ook moet toezeggen voor vele familieleden van verkoper.

Volgens mij kan dat (normaliter) helemaal niet!

Heeft u een vraag hierover? Of advies nodig of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst? Bel dan vrijblijvend naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!

Concurrentiebeding bedrijfsovername. Waar doel ik precies op?

a. Definities in de koopovereenkomst bedrijfsovername.

Bij de definities van de koopovereenkomst wordt gewerkt met de definities “Persoon”, “Verbonden Persoon” en “Verkopers Groep”, als volgt (citaat):

Persoon betekent een natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap of enige andere entiteit;

Verbonden Persoon betekent:

(a)           met betrekking tot een natuurlijke Persoon:

(i)             enig familielid van een dergelijke natuurlijke Persoon; en

(ii)            enige Persoon waarover direct of indirect Zeggenschap wordt uitgeoefend door een dergelijke natuurlijke Persoon of één of meer familieleden.

In deze definitie wordt onder familielid van de natuurlijke Persoon verstaan zijn of haar echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner en/of enige andere bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad.”

Verkopers Groep betekent de Verkoper en ieder van zijn Verbonden Personen en groepsmaatschappijen zoals bedoeld in artikel 2:24b BW, anders dan de Vennootschap;”.

b. Voornoemde definities in het concurrentiebeding

Vervolgens komen deze definities terug in het concurrentiebeding (citaat, deels):

De Verkoper zal ervoor zorg dragen dat noch hij noch enige Persoon die deel uitmaakt van de Verkopers Groep, in welke vorm of hoedanigheid dan ook, direct of indirect:

  1. producten of diensten verkoopt of aanbiedt of anderszins activiteiten verricht, die concurreren, of zouden kunnen concurreren, met;
  2. klanten benadert voor de levering van producten en/of diensten, …..; etc.”.

Betekenis van dit type concurrentiebeding bedrijfsovername

De verkoper dient niet alleen aan koper toe te zeggen dat hijzelf de koper geen concurrentie aandoet (veelal op straffe van een forse boete), maar verkoper moet er ook voor zorg dragen dat zijn echtgenote, geregistreerd partner en/of enige andere bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad de koper geen concurrentie aandoet.

Onder deze (aangetrouwde) familie van de verkoper valt:

–          eerste graad: (adoptie)ouders/kinderen van verkoper, de echtgenote/partner van verkoper en de (adoptie)ouders/kinderen van zijn echtgenote/partner van verkoper, en

–          tweede graad: grootouders/kleinkinderen/broers en zussen van verkoper en  de grootouders/kleinkinderen/broers en zussen van de echtgenote/partner van verkoper.

Concurrentiebeding bedrijfsovername: voorbeeld, ter illustratie

Verkoper heeft een bloeiend uitzend/detacheringsbedrijf en wil dit bedrijf (aldus) verkopen. Een broer van verkoper of een (volwassen) kleinkind van verkoper ziet dat verkoper het financieel bijzonder goed doet en denkt: ik start ook zo’n bedrijf.

Kan verkoper dit dan tegenhouden?

Ik denk van niet. Immers, verkoper heeft geen zeggenschap over zijn broer of kleinkind. Deze broer of kleinkind zijn zelfstandige, natuurlijke personen, waarover verkoper normaliter niets heeft te zeggen. En bovendien zijn deze broer en kleinkind geen partij bij de (te sluiten) koopovereenkomst en zullen zij (doorgaans) geen deel van de koopprijs ontvangen. Dus waarom zouden broer en kleinkind willen (en moeten) meewerken aan concurrentie beperkende afspraken van verkoper, waarmee zij niets hebben te maken en waarvan broer en kind in financiële zin ook niet beter worden?

Concurrentiebeding bedrijfsovername: mijn visie

Gelet op het bovenstaande ben ik van mening dat afspraken die verkoper over non concurrentie maakt – in relatie tot zijn echtgenote, geregistreerd partner en/of enige andere bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad – (in beginsel) niet door verkoper jegens deze familie kunnen worden afgedwongen.

DUS IS HET ZAAK dat verkoper zich door koper niet laat verleiden tot het maken van dergelijke afspraken jegens koper, in het kader van een concurrentiebeding bedrijfsovername!

Dit afdwingen door verkoper jegens familie van het niet verrichten van concurrerende activiteiten zou hooguit kunnen geschieden, indien verkoper het non concurrentiebeding bedrijfsovername 1 op 1 door contracteert naar zijn echtgenote, geregistreerd partner en/of enige andere bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad. Maar deze zullen daartoe meestal niet bereid zijn, zo lijkt me.

Concurrentiebeding bedrijfsovername, in de zin van het voorkomen van directe/indirecte concurrentie door verkoper

Anders wordt het natuurlijk indien verkoper via zijn echtgenote, geregistreerd partner en/of enige andere bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad de koper concurrentie aandoet, aldus op indirecte wijze. Dat kan niet de bedoeling zijn: immers koper betaalt de koopprijs voor de onderneming aan verkoper en 1 van de belangrijkste tegenprestaties van verkoper is dat verkoper na verkoop van zijn onderneming afziet van jegens koper concurrerende activiteiten. Daar zullen verkoper en koper het doorgaans wel met elkaar over eens zijn.

Via een goed beding in de bedrijfsovername overeenkomst is echter prima dicht te timmeren dat verkoper noch via zijn BV’s, noch als natuurlijke persoon de koper concurrentie aandoet, niet op directe wijze, doch evenmin op indirecte wijze of op welke wijze dan ook. Een dergelijk beding doet meestal (voldoende) recht aan zowel de bedoeling en belangen van koper als die van verkoper. En een dergelijk beding zal normaliter dan ook geen dealbreaker (kunnen) zijn.

Concurrentiebeding bedrijfsovername: mijn devies

Koper: stelt u zich redelijk op, als het gaat om de formulering van het concurrentiebeding bedrijfsovername.

Verkoper: werk volledig mee aan het dichttimmeren van het concurrentiebeding bedrijfsovername zoals hiervoor door mij is bedoeld.

Berkel-Enschot, 10 januari 2014.
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752/06-57644156
Zie www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: