Bedrijfsovername adviseur

Bedrijfsovername adviseur: voor zowel de verkoper als koper van een bedrijf als voor de bedrijfsovername adviseur is het belangrijk om goede afspraken te maken. Anders kan het flink mislopen. Met (grote) claims tot gevolg.
Ofwel: welke bevoegdheden heeft de bedrijfsovername adviseur wel / niet?
Het leerstuk van de onbevoegde vertegenwoordiging kan bij elke onderhandeling een rol spelen. Ik leg dit uit.

De casus: de koper claimt op basis van onderhandelingen met de bedrijfsovername adviseur van verkoper dat er overeenstemming over de intentieovereenkomst is bereikt. De koper wil de intentieovereenkomst door verkoper getekend zien. De verkoper weigert. Wat geldt hier?

Het antwoord op deze vraag hangt af van:

 1. wat verkoper en de bedrijfsovername adviseur met elkaar hebben afgesproken;
 2. wat de bedrijfsovername adviseur naar koper heeft gecommuniceerd;
 3. hoe de bedrijfsovername adviseur naar zijn of haar klant heeft geacteerd;
 4. hoe de bedrijfsovername adviseur van verkoper naar de andere partij, koper, heeft geacteerd en
 5. of en hoe de verkoper zelf naar de koper heeft gecommuniceerd / gehandeld of juist niet.

ad 1. De overeenkomst tussen verkoper of koper van een bedrijf en de bedrijfsovername adviseur betreft normaliter een bemiddelingsovereenkomst in de zin van artikel 7: 425 BW: “De bemiddelingsovereenkomst is de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich tegenover de andere partij, de opdrachtgever, verbindt tegen loon als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden.”.

De bemiddelingsovereenkomst ziet op het tot stand brengen van een overeenkomst. De belangrijkste verplichting van de bedrijfsovername adviseur als tussenpersoon is aldus werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden. Dat betekent in de praktijk het zoeken naar kandidaten, het regelen van gesprekken tussen de kandidaten en de opdrachtgever, het doorgeven van informatie en eventueel het mede voeren van de onderhandelingen.
De tussenpersoon bereidt de transactie voor, maar sluit de transactie niet af: er is geen sprake van vertegenwoordiging van de opdrachtgever.

Derhalve is het belangrijk om in de overeenkomst op te nemen dat sprake is van bemiddeling en niet van vertegenwoordiging: de opdrachtgever zelf bepaalt en beslist: hij of zij kiest of hij of zij wel of niet met 1 of meer voorgedragen kandidaten het gesprek aan wil gaan, met wie hij of zij eventueel verder wil in het beoogde traject van verkoop of samenwerking, met wie hij of zij eventueel de transactie aan wil gaan etc.

Neem ook op dat de verkoper of koper als opdrachtgever geen volmacht verleent aan de bedrijfsovername adviseur tot het sluiten van overeenkomsten, waaronder bijvoorbeeld de intentieovereenkomst of koopovereenkomst.

Ad 2. Om ongewenste binding van de verkoper of koper / klant te voorkomen althans om juist binding ter zake op het juiste moment te realiseren doet de bedrijfsovername adviseur er goed aan tenminste aan het begin van het onderhandelingstraject aan de wederpartij kenbaar te maken waartoe hij of zij wel of niet bevoegd is. Leg dat als bedrijfsovername adviseur schriftelijk vast, bijvoorbeeld in de eerste email naar de andere partij toe. En geef aan dat dit gedurende het hele traject geldt en niet steeds zal worden herhaald.
Dit om later in het traject ongewenste binding van de verkoper of koper te voorkomen.

Ad 3. Belangrijk is mijns inziens dat de bedrijfsovername adviseur zijn klant volledig en gedetailleerd op de hoogte houdt van alle lopende onderhandelingen met verkoper of koper en niet (langdurig) op eigen houtje acteert en bijvoorbeeld pas een concept intentieovereenkomst aan de klant voorlegt “als het zover is”. Het is immers de verkoper of koper die dient te beslissen, in elk stadium van de onderhandelingen, over de specifieke inhoud van de transactie.

Koppel derhalve als bedrijfsovername adviseur de correspondentie en ontvangen concept contractstukken consequent terug naar de opdrachtgever.
En opdrachtgever (verkoper of koper), zie erop toe dat dit consequent gebeurt. Vraag de e-mails en concept stukken van de andere partij op.

Omgekeerd kan je als verkoper of koper van een bedrijf besluiten de bedrijfsovername adviseur een volmacht te geven voor bepaald werk of een bepaalde periode. Indien aan de orde, leg dit dan goed vast.

Ad 4: belangrijk is tevens hoe de bedrijfsovername adviseur naar de andere partij, koper of verkoper, acteert. Wek je als bedrijfsovername adviseur de indruk een volmacht van verkoper of koper te hebben of wek je als bedrijfsovername adviseur tenminste de indruk bevoegd te zijn om (langdurig) namens je opdrachtgever te mogen (onder)handelen, terwijl dat niet is gebaseerd op de afspraken met je opdrachtgever, dan kunnen er (grote) problemen ontstaan.

Vanuit de bedrijfsovername adviseur maar ook vanuit elke andere adviseur van een verkoper of koper, bijvoorbeeld als advocaat, is derhalve belangrijk om belangrijke mailwisseling en concept overeenkomsten tegelijkertijd rond te mailen naar alle betrokkenen: de adviseurs en de partijen zelf. Zodat iedereen op de hoogte is en ja of nee kan zeggen. Dat vertraagt wellicht het proces maar voorkomt dat onterecht vertrouwen bij de andere partij ontstaat, alleen al omdat de wederpartij niet of niet afwijzend reageert. Omdat ie immers betreffende email en/of contractstukken niet heeft ontvangen.

Ben je verkoper of koper van een bedrijf, spreek dan met je adviseur af dat je alle belangrijke mailwisseling en concept overeenkomsten ontvangt, ter beoordeling. Zo hou je de regie.

Ad 5. Leg je de afspraken niet duidelijk vast en communiceer / acteer je niet zoals aangegeven, dan kan onder omstandigheden via in beginsel onbevoegde vertegenwoordiging door de bedrijfsovername adviseur bij de andere partij, koper of verkoper, het vertrouwen zijn ontstaan van een toereikende volmacht en kan dit onder omstandigheden worden toegerekend aan de achterman, de verkoper of de koper zelf.

In een situatie dat de verkoper het dan niet eens is met de inhoud van bijvoorbeeld de intentieovereenkomst, kunnen grote problemen ontstaan:

 • de koper wil verkoper houden aan de te tekenen intentieovereenkomst
 • de verkoper wil niet tekenen en
 • tegelijk spreken de verkoper en de koper de bedrijfsovername adviseur aan. De verkoper omdat de bedrijfsovername adviseur zijn boekje te buiten is gegaan (had geen volmacht) en de koper die op basis van handelen van de bedrijfsovername adviseur het vertrouwen heeft gekregen dat de verkoper akkoord was.

Tips voor de bedrijfsovername adviseur:

 • zorg voor een contract met de klant met de juiste inhoud;
 • licht van tevoren de andere partij schriftelijk in wat je bevoegdheden zijn en wie beslist: de opdrachtgever zelf;
 • handel consequent naar je klant, verkoper of koper (als opdrachtgever): licht hem of haar steeds over alles of tenminste de materieel belangrijkste zaken in en laat de opdrachtgever daarop uitdrukkelijk beslissen en leg dat consequent vast.

Tips voor verkoper/koper van een bedrijf:

 • zorg voor een contract met de bedrijfsovername adviseur met de juiste inhoud;
 • maak goede werkafspraken met de bedrijfsovername adviseur: zorg ervoor dat je tijdig wordt ingelicht over alles of tenminste de materieel belangrijke zaken, zodat je zelf kunt beslissen;
 • voor de duidelijkheid: licht van tevoren de andere partij schriftelijk in wie beslist: jij als verkoper of koper zelf;
 • zorg ervoor dat alle e-mails in de onderhandelingen ontvangt of tenminste de e-mails/concept stukken met de belangrijke zaken;
 • houd zelf de regie, hoe druk het ook is.

Specialistenverenigingen voor bedrijfsovername zijn de DCFA en BOBB

Heeft u vragen of wilt u advies of begeleiding bij het opstellen van een juiste overeenkomst van opdracht / bemiddelingsovereenkomst, dan ben ik u graag van dienst.

Berkel-Enschot, 23 april 2021
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
Zie www.schetsadvocatuur.nl

Dit blog artikel is met aandacht geschreven, doch is algemeen van karakter en van informatieve aard. Deze algemene informatie kan niet of verminderd van toepassing zijn, zulks afhankelijk van de specifieke omstandigheden van uw situatie. Dit blog artikel dient derhalve niet als concreet juridisch advies te worden beschouwd. Elke situatie staat op zich en behoeft normaliter maatwerk. Schets Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en de gevolgen van het gebruik van de informatie uit dit blog artikel.

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: