Bedrijfsoverdracht verkoop aandelen en verplichtingen jegens de bank

Bedrijfsoverdracht verkoop aandelen: in twee recent afgeronde transacties inzake verkoop aandelen ondernamen koper van de aandelen en zijn adviseur niet of niet tijdig voorafgaand aan de closing afdoende pogingen, naar het oordeel van verkoper, om de verplichtingen jegens de bank (volledig) na te komen, uit hoofde van de bestaande kredietdocumentatie.

Het niet (tijdig) nakomen van de bestaande kredietdocumentatie kan echter verstrekkende gevolgen voor partijen hebben. Zowel voor verkoper als voor koper en de vennootschap. Derhalve tijd om hieraan eens wat aandacht te besteden.

Heeft u een vraag hierover, advies nodig of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst, bel dan vrijblijvend naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!

In transactie 1 inzake bedrijfsoverdracht verkoop aandelen werd aanvankelijk, voorafgaand aan de closing, door koper en zijn adviseur niet (of niet afdoende) het belang onderkend van juiste (en tijdige) naleving van de verplichtingen jegens de bank. Dit uit hoofde van de bestaande kredietdocumentatie (zie hierna), ondanks dat koper en zijn adviseur daarop veelvuldig zijn gewezen.

In transactie 2 inzake bedrijfsoverdracht verkoop aandelen ondernam koper van de aandelen noch zijn adviseur voorafgaand aan de closing (tijdig) voldoende actie om de bedrijfsfinanciering van verkoper over te nemen dan wel opnieuw met de banken aan te gaan. Ondanks dat koper en zijn adviseur daarop veelvuldig zijn gewezen. En terwijl de overname van de financiering dan wel het opnieuw aangaan daarvan met de banken wel de bedoeling van koper was.

Bij onvoldoende tijdige aandacht hiervoor, aldus voorafgaand aan de closing, kan verkoper hiervan bij een transactie inzake bedrijfsoverdracht verkoop aandelen forse financiële schade ondervinden (zie hierna).

Verkoop aandelen – casus 1

We hebben een BV met enkele aandeelhouders. De BV is bancair gefinancierd. 1 van de aandeelhouders verkoopt zijn belang aan de andere aandeelhouders. Vanwege de bestaande bankfinanciering is namens verkoper als opschortende voorwaarde in de verkoopovereenkomst opgenomen dat de bank voor closing moet worden geïnformeerd over de verkoop aandelen en dat de bank toestemming moet geven voor de transactie (verkoop aandelen).

Afgesproken was verder dat verkoper nog enkele maanden na closing partij bleef bij de bestaande bankfinanciering en dat daarna vrijval van zijn zekerheden zou worden gerealiseerd.

Richting de closing ontstond er een discussie met koper over de wijze van nakoming van – en de reikwijdte van de verplichtingen jegens de bank. Volgens koper was de opschortende voorwaarde al snel vervuld. De notaris en ondergetekende deelden die mening van koper niet.

Indien zulks (expliciet of via de kleine lettertjes, de (algemene) bankvoorwaarden, met de bank is overeengekomen (en dat is meestal het geval …), dient de bank voor closing op heldere wijze te worden geïnformeerd over de verkoop aandelen en dient de bank toestemming te worden gevraagd voor het aangaan van de (beoogde) transactie (verkoop aandelen). Dit middels het overleggen aan de bank, ter goedkeuring daarvan, van de overeenkomst verkoop aandelen.

Verkoop aandelen – wat staat er namelijk vaak aan verplichtingen in de bankdocumentatie:

Informatie Verplichtingen: ….. B.V. zal aan de Bank verstrekken:

1. De geconsolideerde definitieve financiële rapportages van ….. B.V. met betrekking tot elk boekjaar, binnen 6 maanden na afloop van het desbetreffende boekjaar, voor het eerst over boekjaar 2017;
2. Terstond op eerste verzoek van de Bank, alle aanvullende informatie over de financiële toestand en de activiteiten van de Groep die de Bank in redelijkheid verlangt.

Andere Verplichtingen:

Iedere Kredietnemer zal, en zal ervoor zorgdragen dat elk van zijn dochtermaatschappijen, de volgende verplichtingen nakomt:
3. Geen materiële verandering in de aard van de onderneming;
4. Geen partij zijn bij een samenvoeging, afsplitsing, (bestuurlijke) fusie, joint venture, consolidatie, duurzame samenwerking, personele unie of vennootschappelijke herstructurering zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bank;
5. Binnen 14 dagen na de Closing Datum zal een kopie van de akte van levering ten aanzien van de aandelen in …… B.V., alsmede kopieën van de bijgewerkte aandeelhoudersregisters, waarin de notariële verpandingen van de aandelen zijn vastgelegd, aan de Bank worden verstrekt;

Annulering: Verandering in Zeggenschap:
…… B.V. zal de Bank zo spoedig mogelijk in kennis stellen als zij op de hoogte raakt van een (voorgenomen) Verandering in Zeggenschap.

Na een Verandering in Zeggenschap mag de Bank door een kennisgeving alle limieten opzeggen en alle op grond van de Financieringsdocumenten verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisen, één en ander als nader aangegeven in die kennisgeving.

Bedrijfsoverdracht verkoop aandelen – gevolgen niet nakomen van de verplichtingen jegens de bank

Komen de partijen bij de bestaande bankfinanciering de verplichtingen jegens de bank niet na (en die partijen zijn bij verkoop aandelen tussen bestaande aandeelhouders normaliter ALLE partijen bij de transactie, dus verkoper EN koper), dan bestaat het risico dat de bank, als zij niet tijdig/juist ter zake is geïnformeerd noch toestemming voor de transactie verkoop aandelen heeft gegeven, het krediet opzegt.

Daarnaast kan de bank wellicht de gesloten transactie verkoop aandelen aantasten en mogelijk ook nog met bestuurdersaansprakelijkheid aan de slag gaan. Zeker indien een verkoper bij verkoop aandelen nog met een (achtergestelde) lening en zekerheden in de BV zit, is wel duidelijk wat voor (financiële) gevolgen dit voor verkoper kan hebben.

En voor kopers van de aandelen van de BV ontstaat een acuut probleem: zij zijn 100% eigenaar van de aandelen geworden, zetten de onderneming van de BV voort doch het betreft dan wel een onderneming waarbij dan juist de bankfinanciering is opgezegd …. . Terwijl dit in voorkomend geval eenvoudig voorkomen had kunnen worden, door nakoming van de verplichtingen jegens de bank.

Bedrijfsoverdracht – casus 2

In deze transactie inzake bedrijfsoverdracht verkoop aandelen verkoopt verkoper 100% van zijn aandelen aan koper. Ondanks vele verzoeken aan koper en zijn adviseur laat koper na om voorafgaand aan de closing (tijdig) de bedrijfsfinanciering van verkoper over te nemen dan wel opnieuw met de banken aan te gaan. Terwijl dit wel de bedoeling van koper (en van verkoper natuurlijk) was. De bestaande bedrijfsfinanciering kent nog een bepaalde looptijd na closing en verkoper alsmede haar DGA hebben (privé) zekerheden aan de banken verstrekt.

Verkoop aandelen – gevolgen niet tijdig regelen (overname) financiering

Als dit onderwerp, vanuit verkoper bezien, niet tijdig voor closing is geregeld, bestaat de kans dat de bank de verkoper en zijn DGA bij verkoop aandelen houdt aan de bestaande verplichtingen van de bedrijfsfinanciering gedurende de looptijd ervan, zeker indien hoofdelijk is meegetekend.

Terwijl tevens alsdan bij verkoop aandelen de (privé) zekerheden (na closing) niet vrijvallen. Met name niet indien de bank en koper niet tot overeenstemming zijn gekomen inzake de overname van de bestaande bedrijfsfinanciering of het aangaan van een nieuwe bedrijfsfinanciering met de bank.

Het beste is derhalve om bij verkoop aandelen de (overname) financiering rond te maken voorafgaand aan de closing. In deze casus lukte dat niet meer tijdig, ondanks verzoeken daartoe zijdens verkoper.

En is de oplossing gevonden door opname in de overeenkomst verkoop aandelen van een uitgebreide, door koper aan verkoper verstrekte vrijwaring ter zake. Zulks in combinatie met een contractuele verplichting voor koper om de (overname) financiering direct na de closing samen met verkoper en de bank te regelen.

Bedrijfsoverdracht / aandelen verkopen – tenslotte

Tot zover. Ik hoop dat ik u in voorkomend geval wat argumenten voor de ene of voor de andere oplossing heb kunnen verschaffen, indien daarin keuzes dienen te worden gemaakt. Hoe dan ook is mijn advies: neem bij bedrijfsoverdracht verkoop aandelen de positie van de bank serieus en doe dat tijdig, ruimschoots voorafgaand aan de closing.

Heeft u verder vragen over dit onderwerp of is er behoefte aan juridische begeleiding bij uw bedrijfsoverdracht verkoop aandelen of bij de aankoop van een bedrijf, dan ben ik u graag van dienst.

Berkel-Enschot, 8 november 2017
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: