contract opstellenContract nodig?Tips voor een goed contract. Waar op te letten?

Een goed contract kan u helpen te krijgen waar u recht op heeft en kan u ook beschermen tegen claims. Ik noem een aantal aandachtspunten voor het maken van een goede overeenkomst:

Contract: schriftelijk

In feite behoeft het geen betoog dat u uw afspraken schriftelijk vastlegt. Een schriftelijk contract is een belangrijk bewijsstuk, om latere discussie kort te sluiten.

Heeft u een vraag hierover? Of advies nodig of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst? Bel dan vrijblijvend naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!

Contract: vermeld de juiste partijen

Check de Kamer van Koophandel (website). Dan blijkt of het bedrijf werkelijk bestaat en ziet u of het een BV, VOF of een eenmanszaak is (ook een evt. faillissement staat geregistreerd). Het is belangrijk de juiste rechtsvorm en juiste naam van de partij in de overeenkomst te vermelden, omdat u namelijk nakoming wilt van de juiste partij.

Check de vertegenwoordigingsbevoegdheid

Neem in het contract op wie welke partij vertegenwoordigt en controleer of dit rechtsgeldig gebeurt. Dit om te voorkomen dat achteraf de (echte) directie van het bedrijf stelt dat betrokkene onbevoegd was om de overeenkomst aan te gaan en u vervolgens niet wordt betaald.

 Neem een considerans op

De considerans is het stuk in het contract, dat onder de beschreven contractspartijen staat, te beginnen na “In overweging nemende: …..” . Het belang van een considerans is dat u daarin uw bedoelingen weergeeft, die vaak een belangrijke rol spelen bij de uitleg van de overeenkomst.

Vermeld duidelijk de hoofdzaken van het contract

Denk hierbij aan prijs, prestatie en hoeveelheid, leverdatum, evt. garanties etc.

Vermeld duidelijk uw betalingscondities

Bijvoorbeeld:

–          Betaling dient in Euro’s te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op bankrekeningnummer ……………. ten name van opdrachtnemer o.v.v. factuurnummer, zonder dat aftrek, korting of verrekening is toegestaan;

–          Alle in redelijkheid door opdrachtnemer in verband met de niet (tijdige) nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Vermeld de duur van het contract

Heeft u als opdrachtnemer belang bij een langer contract, vermeldt dan de duur in de overeenkomst. Beter kunt u een vaste duur van bijvoorbeeld 3 jaar afspreken, dan voor “onbepaalde tijd”. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd is doorgaans makkelijker opzegbaar. Heeft u belang bij tussentijdse opzegging, neem dat dan op in de overeenkomst.

Beperk uw aansprakelijkheid.

U kunt uw aansprakelijkheid voor bepaalde schade in de overeenkomst of algemene voorwaarden uitsluiten, bijvoorbeeld ten aanzien van indirecte/gevolgschade, of beperken, bijvoorbeeld tot een bepaald bedrag.

Maak het contract niet langer dan strikt noodzakelijk.

Dit vanuit commercieel oogpunt. Regel verdere onderwerpen in de bijbehorende algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden/voor akkoord laten ondertekenen.

Laat de overeenkomst (en algemene voorwaarden) door de andere partij voor akkoord ondertekenen. Doe dat voorafgaand aan de uitvoering van het contract, als de andere partij u nog nodig heeft. Hanteer algemene voorwaarden en voeg deze bij uw overeenkomst, brief of email en bevestig in de tekst van uw document zelf, boven de handtekeningen en naam, dat u de algemene voorwaarden als bijlage heeft bijgevoegd. Lukt ondertekening niet, laat dan opdrachtgever schriftelijk bevestigen wat is afgesproken, eventueel via email. Gebeurt dat ook niet, bevestig dan zelf direct schriftelijk wat is overeengekomen. Beter iets dan niets. Dossieropbouw is zinvol.

Berkel-Enschot, 9 oktober 2013
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752/06-57644156
Zie www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: