Handelen namens BV io. Hoe aansprakelijkheid voorkomen? TIPS

Als u of een cliënt van u een contract gaat afsluiten of een bedrijf (activa of aandelen) wil kopen en persoonlijke aansprakelijkheid beoogt te voorkomen, is het handelen namens een besloten vennootschap in oprichting (handelen namens BV io) een prima mogelijkheid om persoonlijke gebondenheid te voorkomen. Mits dat op de juiste wijze en volgorde gebeurt! In deze Tips noem ik enkele spelregels voor handelen namens BV io, mede aan de hand van recente jurisprudentie.

Heeft u een vraag hierover? Of advies nodig of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst? Bel dan vrijblijvend naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!

Wettelijk kader handelen namens BV io

Twee artikelen zijn relevant. Artikel 2:203 BW bepaalt:

  1. Uit rechtshandelingen, verricht namens een op te richten vennootschap, ontstaan slechts rechten en verplichtingen voor de vennootschap wanneer zij die rechtshandelingen na haar oprichting uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigt of ingevolge lid 4 wordt verbonden.
  2. Degenen die een rechtshandeling verrichten namens een op te richten vennootschap zijn, tenzij met betrekking tot die rechtshandeling uitdrukkelijk anders is bedongen, daardoor hoofdelijk verbonden, totdat de vennootschap na haar oprichting de rechtshandeling heeft bekrachtigd.

Artikel 2:180 lid 2 BW bepaalt:
De bestuurders zijn naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor elke tijdens hun bestuur verrichte rechtshandeling waardoor de vennootschap wordt verbonden in het tijdvak voordat de opgave ter eerste inschrijving in het handelsregister, vergezeld van de neer te leggen afschriften, is geschied.

Jurisprudentie handelen namens BV io

Belangrijke spelregels voor handelen namens BV io volgen uit twee recente uitspraken. Namelijk LJN: BZ4306, Rechtbank Breda van 13 maart 2013 en LJN: CA1459, Rechtbank Midden-Nederland van 28 mei 2013. Deze uitspraken zijn voor geïnteresseerden via voornoemde LJN nummers terug te lezen op rechtspraak.nl.

TIPS handelen namens BV io

Om te proberen persoonlijke gebondenheid bij handelen namens BV io en bij contracteren te voorkomen, gelieve de navolgende tips op te volgen:

  1. Schrijf de BV io in in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (formulier 7 KvK). En vermeld de personen, veelal de oprichter/eerste bestuurder van de B.V., die bevoegd zijn te handelen namens de BV io.
  2. Sluit – als oprichter (en veelal beoogd eerste bestuurder) van de B.V. i.o. – de overeenkomst (“rechtshandeling”) schriftelijk met wederpartij af. En vermeld de juiste naam van de beoogde B.V. (in oprichting), steeds met de toevoeging erachter: i.o. (of “in oprichting”). En vermeld ook de juiste vertegenwoordigingsbevoegde persoon. Probeer hierbij de betrokken personen gelijk te houden aan de bij de KvK ingeschreven personen.
  3. Richt – als oprichter en (veelal eerste) bestuurder van deze B.V. i.o. – spoedig na het aangaan van de overeenkomst(en) zelf de bedoelde B.V. op. Natuurlijk via de notaris.
  4. Zorg ervoor dat pas na de oprichting van de B.V. en inschrijving daarvan (formulier 3 KvK) de ad 2 genoemde rechtshandeling en evt. andere rechtshandelingen door dezelfde, beoogde en inmiddels opgerichte B.V. worden bekrachtigd. Bij voorkeur schriftelijk en uitdrukkelijk.
  5. Handhaaf voornoemde volgorde, eerst punt 1, dan punt 2 etc. tot en met punt 4 bij handelen namens BV io.

TIPS vervolg – handelen namens BV io

Wordt een van voornoemde stappen overgeslagen of wordt een andere volgorde gehanteerd, dan is de kans groot dat bij handelen namens BV io de oprichter van de B.V. hoofdelijk aansprakelijk blijft. Dit naast de B.V.!

In de uitspraak LJN: CA1459 had de BV op de dag van oprichting enkele eerdere verbintenissen bekrachtigd. De rechtbank oordeelde dat de bekrachtiging zelf ook een rechtshandeling is, die in dit geval plaatsvond voordat de eerste inschrijving van de B.V. in het handelsregister had plaatsgevonden. Gevolg: de rechtbank besliste dat de oprichter/bestuurder van de B.V. hoofdelijk aansprakelijk was en blijft. Dit naast de B.V., voor de verbintenissen die in de periode voor de oprichting waren aangegaan!

Alternatief: eerst de BV oprichten

Gezien de Flex B.V. wetgeving is het makkelijker geworden om (snel) een B.V. op te richten.

Het eventuele risico op directe persoonlijke gebondenheid bij handelen namens BV in oprichting kan derhalve ook worden voorkomen door pas overeenkomsten af te sluiten nadat de B.V. is opgericht. Om vervolgens deze B.V. als contractspartij de te sluiten overeenkomsten aan te laten gaan.

Als deze routing door omstandigheden of nood niet mogelijk is, dan adviseer ik aldus bij handelen namens BV in oprichting voornoemde tips, volledig en in genoemde volgorde, op te volgen.

Berkel-Enschot, 28 oktober 2013.
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752/06-57644156
Zie www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: