Tag Archives: verval verbod financiële steunverlening

Overname bedrijf en verval verbod financiële steunverlening

Overname van bedrijf. Verval verbod overnamefinanciële steunverlening. Gevolgen voor bestuur en TIPS

Overname en financiering. Het inmiddels vervallen art. 2:207c BW (“verbod op financiële steunverlening”) bepaalt:

  1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
  2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves en voor zover de statuten dit toestaan.
  3. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in het vorige lid genoemde leningen.

Wat betekent het vervallen hiervan voor de overname van bedrijven?

Continue reading