Tag Archives: overname bedrijf

Overname bedrijf en verval verbod financiële steunverlening

Overname van bedrijf. Verval verbod overnamefinanciële steunverlening. Gevolgen voor bestuur en TIPS

Overname en financiering. Het inmiddels vervallen art. 2:207c BW (“verbod op financiële steunverlening”) bepaalt:

  1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
  2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves en voor zover de statuten dit toestaan.
  3. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in het vorige lid genoemde leningen.

Wat betekent het vervallen hiervan voor de overname van bedrijven?

Continue reading

Vertegenwoordiging bij verkoop

vertegenwoordiging

Vertegenwoordiging bij verkoop – TIPS ter beperking van schade.

Vertegenwoordiging: als u – beroepsmatig of incidenteel – namens een (beoogd) verkoper of koper optreedt, bijv. bij bedrijfsovername, dan weet u hoe ingewikkeld onderhandelingen kunnen verlopen. Stel dat u namens uw opdrachtgever, als vertegenwoordiger, akkoord heeft gegeven op een voorstel tot (ver)koop en uw opdrachtgever wilde dit (nog) niet, dan heeft u een groot probleem. Ondenkbeeldig? Nee, ik heb onlangs zo’n lastige kwestie te behandelen gekregen.

Continue reading

Overname bedrijf, tussen koop en levering

overname bedrijf

Overname bedrijf: tussen koopovereenkomst en levering kan nog van alles gebeuren!

Overname bedrijf: bij overname bedrijf via aandelentransacties zit soms de nodige tijd tussen de datum van ondertekening van de koopovereenkomst en de datum van (notariële) levering van de aandelen. Op basis van eerder onderzochte (financiële) gegevens is de koopovereenkomst gesloten, waarbij dan later wordt geleverd, soms ook met terugwerkende kracht per begin van het lopende (kalender/boek)jaar. De overname bedrijf lijkt (al) geslaagd. Is daarmee de kous af? Nee, bij overname bedrijf kan tussen koop en levering nog van alles gebeuren!

Continue reading

Verkoop onderneming en het concurrentiebeding

verkoop onderneming

Verkoop onderneming en het concurrentiebeding. Waarop als koper  te letten?

Bij verkoop onderneming is het voor een koper belangrijk dat de (belangrijkste) werknemers aan goede, schriftelijke concurrentiebedingen zijn gebonden. Dit (mede) als tegenprestatie voor de aan verkoper betaalde prijs voor goodwill, know how etc. na verkoop onderneming. Voorkomen dient immers te worden dat de werknemers door of ten gevolge van de verkoop onderneming hun (voormalige) werkgever directe concurrentie aandoen.

Continue reading

Koop onderneming en klachttermijn

koop onderneming

Koop onderneming: garanties en inbreuk daarop. Wanneer moet ik klagen?

Koop onderneming: in geval van een koop onderneming dient verkoper vaak een hele set garanties te verschaffen. Welke garanties betrekking hebben op de aandelen, de vennootschap, belastingen etc. Garanties zijn verklaringen van verkoper bij koop onderneming over bepaalde feiten die in beginsel als juist worden verondersteld. Bijvoorbeeld: de grond is niet vervuild. De koper kan schadevergoeding vorderen als blijkt dat de garantie niet juist is geweest. Maar let op de klachttermijn!

Continue reading