Tag Archives: bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid en bedrijfsoverdracht

Bestuurdersaansprakelijkheid en bedrijfsoverdracht

Bestuurdersaansprakelijkheid en bedrijfsoverdracht = extra verhaalsmogelijkheid koper!

Bij inbreuk op een of meer garanties heeft de koper van een bedrijf (aandelen of activa) de mogelijkheid nakoming van de garanties door verkoper te verlangen. Hetgeen dan veelal resulteert in een door verkoper te betalen geldbedrag.

Kan een koper daarnaast ook op grond van bestuurdersaansprakelijkheid schadevergoeding claimen? Continue reading

Overname bedrijf en verval verbod financiële steunverlening

Overname van bedrijf. Verval verbod overnamefinanciële steunverlening. Gevolgen voor bestuur en TIPS

Overname en financiering. Het inmiddels vervallen art. 2:207c BW (“verbod op financiële steunverlening”) bepaalt:

  1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
  2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves en voor zover de statuten dit toestaan.
  3. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in het vorige lid genoemde leningen.

Wat betekent het vervallen hiervan voor de overname van bedrijven?

Continue reading