share purchase agreement

Share Purchase Agreement (SPA) – inhoud en aandachtspunten

Share Purchase Agreement – wat is het?

Share Purchase Agreement (SPA) is een – in het Engels opgestelde – overeenkomst. Tot (ver)koop van aandelen tussen koper en verkoper. De SPA is normaliter het sluitstuk van onderhandelingen over de (ver)koop van een onderneming.

Daaraan is veelal voorafgegaan:
1. een NDA (Non Disclosure Agreement = geheimhoudingsovereenkomst).
2. een Letter of Intent (LOI = intentieovereenkomst).
3. een DD (Due Diligence = boekenonderzoek van de te kopen onderneming).

Na het tekenen van de share purchase agreement volgt de closing of completion. Ofwel de notariële levering van de aandelen.

Vaak tezamen met andere, bijbehorende closing documentatie. Zoals bijvoorbeeld een managementovereenkomst, achtergestelde lening en zekerheden. En soms ook een aandeelhoudersovereenkomst (SHA = Share Holders Agreement).

Share Purchase Agreement – content (inhoud)

Hieronder volgt een opsomming van een aantal artikelen / onderwerpen die thuis horen in de SPA. Deze opsomming is niet volledig en verschilt per transactie. De uiteindelijke inhoud van de share purchase agreement is het eindresultaat van onderhandelingen tussen partijen. Dit betreft maatwerk.

Share purchase agreement: Definitions and Interpretations
In dit artikel worden met name de definities verwoord. Deze definities zijn bijzonder belangrijk in relatie tot de verdere artikelen van de SPA. Dit omdat zij de reikwijdte / omvang en dus inhoud van bepaalde artikelen (mede) bepalen. Hoe ruimer een definitie, hoe meer impact die definitie heeft op de inhoud van een artikel / onderwerp van de share purchase agreement.

Share purchase agreement: Sale and Purchase of the Shares
In dit artikel wordt de titel van de SPA (= (ver)koop van aandelen) behandeld. Ofwel de grondslag van de transactie. Koop en verkoop van de aandelen.

Share purchase agreement: Consideration
In dit artikel wordt de (ver)koopprijs (= consideration) van de SPA behandeld. En veelal ook het koopprijsmechanisme. Zaak om goed te bekijken, dit moet natuurlijk precies kloppen.

SPA: Payment of (Initial) Purchase Price
In dit artikel wordt de betaling van de (ver)koopprijs van de share purchase agreement behandeld. Eveneens goed te beoordelen. Ook met het oog op een eventuele earn out, verrekening, achtergestelde lening, wijze betaling via de notaris etc.

Share purchase agreement: Conditions precedent
In dit artikel worden specifieke voorwaarden van de SPA behandeld, waaraan door verkoper moet zijn voldaan voorafgaand aan de closing.

Share Purchase Agreement – vervolg content (inhoud)

Share purchase agreement: Pre-competion covenants
In dit artikel van de share purchase agreement worden allerlei gedragingen of verboden genoemd, gelegen tussen signing van de SPA en closing, waaraan verkoper moet voldoen, om de business intact te houden. Ook wel MAC (Material Adverse Change clause) bepaling genoemd.

SPA: Completion
Dit artikel van de share purchase agreement behandelt de notariële  levering van de aandelen op datum X. En wat er allemaal moet gebeuren om deze closing of completion te kunnen laten plaatsvinden.

Share purchase agreement: Due Diligence investigation
In dit artikel van de SPA wordt het Due Diligence (= boekenonderzoek) behandeld, zoals koper dat heeft laten verrichten. En hoe partijen daarmee omgaan (betekenis en gevolgen). Belangrijk en werk voor ervaren transactieadvocaten.

SPA: Warranties
In dit artikel van de share purchase agreement worden de garanties opgenomen, waarbij verkoper ten opzichte van koper bepaalde feiten / zaken (of de afwezigheid daarvan) dient te garanderen. Belangrijk voor koper, waarbij verkoper ook goed dient te (laten) kijken naar de inhoud en omvang van deze warranties. Een koper heeft belang bij een uitgebreide en goede set garanties. Een verkoper juist niet of in mindere mate.

Share purchase agreement: Liability
Dit artikel van de SPA behandelt de gevolgen voor verkoper in geval van een inbreuk op de door hem/haar aan koper verstrekte garanties. Zinvol om goed te bekijken. Verkoper mag zijn/haar aansprakelijkheid contractueel beperken. Voor koper zaak om hier weer kritisch naar te kijken. En te beslissen hoever koper hierin wel of niet wil meegaan.

Share purchase agreement: Indemnity

In dit artikel van de share purchase agreement worden eventuele indemnities (vrijwaringen) door verkoper opgenomen. Bijvoorbeeld voor bekende of mogelijke tax onderwerpen, milieu of voor de gevolgen van lopende gerechtelijke procedures. Vrijwaringen kunnen verstrekkend zijn, dus zaak voor verkoper om hiernaar goed te kijken.

Share Purchase Agreement – vervolg content (inhoud)

Share purchase agreement: Tax
In dit artikel van de SPA wordt het onderwerp belasting geregeld. Denk aan IB of BTW, het verbreken van een fiscale eenheid en hoe hiermee om te gaan.

SPA: Non-compete and non-solicitation
Dit artikel van de SPA behandelt het non concurrentiebeding, relatiebeding en anti ronsel beding. Ook weer aandachtig en serieus door verkoper en koper, vanuit ieders eigen belangen, te beoordelen. Is veelal echt maatwerk, afhankelijk van de wensen en bedoelingen van zowel verkoper als koper.

Share purchase agreement: Security
Dit artikel van de SPA behandelt het eventueel vestigen van zekerheden door koper (bijvoorbeeld in het kader van een achtergestelde lening door verkoper aan koper). Of juist door verkoper (bijvoorbeeld in het kader van garanties of vrijwaringen).

Share purchase agreement: Announcements and confidentiality
Dit artikel van de SPA behandelt het doen van publieke aankondigingen en vertrouwelijkheid. Zaak om hiermee voorzichtig om te gaan, omdat bijvoorbeeld het te vroegtijdig of op onjuiste wijze zoeken van publiciteit de transactie en/of onderneming kan schaden.

Share purchase agreement: Fees and costs
Dit artikel van de SPA handelt over de vraag wie de kosten van notaris en het honorarium van de advocaten draagt.

SPA: Applicable law en Settlement of disputes
Dit artikel van de share purchase agreement gaat over de vraag welke rechter bevoegd is over geschillen te oordelen en welk recht van toepassing is.

Share Purchase Agreement – wensen en bedoelingen van de klant opnemen in de SPA

Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat het belangrijk is om voldoende en duidelijke afspraken over de(ver)koop van aandelen tussen verkoper en koper vast te leggen, in de SPA. De wensen en bedoelingen van de cliënt zijn (mede) leidend.

Voor deze Engelstalige overeenkomst dient te worden gekozen bij een verkoper of koper (of moedermaatschappij/holding BV daarachter) die het Nederlands niet machtig is. Denk aan een buitenlandse koper of verkoper (of aandeelhouder) of een in Nederland woonachtige buitenlandse verkoper of koper.

Indien alle partijen Nederlands zijn en/of het Nederlands beheersen, adviseer ik te kiezen voor een Nederlandstalige (ver)koopovereenkomst aandelen en niet voor een SPA.

Share Purchase Agreement – kennis en ervaring belangrijk

Om de wensen en bedoelingen van de cliënt juist vast te kunnen leggen, heb je op het specifieke terrein van bedrijfsovername als advocaat (veel) kennis en ervaring nodig. En dient je beheersing van Engels (tenminste) voldoende te zijn.

Share Purchase Agreement – aangesloten bij BOBB en DCFA

Enno Schets is aangesloten bij de BOBB (Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht) als geassocieerd lid. Zie: https://www.bobb.nl/ voor informatie over de BOBB.

Enno Schets is lid van de DCFA (Dutch Corporate Finance Association) Zie http://www.dcfa.nl/ voor informatie over de DCFA.

Enno Schets is auteur bij Bedrijventekoop.nl . Zie het blog daarvan.

Inmiddels zijn voor het MKB (+) meer dan 110 transacties begeleid, zie de transactielijst, waaronder ook de nodige SPA’s.

Share Purchase Agreement of advies daarover nodig? – bel of mail Schets Advocatuur

Heeft u een SPA nodig of is er behoefte aan juridische begeleiding bij de (ver)koop van uw of een onderneming of bij de (ver)koop van aandelen, dan ben ik u graag van dienst. Mijn contactgegevens zijn als volgt:

mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl