Opdracht uitvoeren. Samenwerken. Wat zegt de wet en hoe risico’s te beperken?

Een (zelfstandig) ondernemer of onderneming heeft niet altijd alle kennis en mankracht in huis om opdrachten alleen te kunnen uitvoeren. Een oplossing kan dan worden gevonden in samenwerken met andere partijen (hierna te noemen: “hulppersonen” of “niet-ondergeschikten”), met wie de opdracht samen wordt uitgevoerd.

Heeft u een vraag hierover? Of advies nodig of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst? Bel dan vrijblijvend naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!

Betreft de opdrachtgever uw klant, blijft u het aanspreekpunt en regelt u (dus) de hulppersonen, die de opdracht mede helpen uitvoeren, weest u zich dan wel bewust van de risico’s die u loopt, met name voor het geval dat de door u ingeschakelde hulppersonen hun werk niet goed uitvoeren of bijv. grote schade aan uw opdrachtgever toebrengen

Opdracht, de Wet

We dienen bij samenwerken onderscheid te maken tussen de situatie dat de door u ingeschakelde hulppersoon wanprestatie pleegt of dat deze hulppersoon een onrechtmatige daad begaat. De eerste situatie wordt geregeld in art. 6:76 BW, de laatste in art. 6:171 BW.

Artikel 6:76 BW

Maakt de schuldenaar bij de uitvoering van een verbintenis gebruik van de hulp van andere personen, dan is hij voor hun gedragingen op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk.

Artikel 6:171 BW

Indien een niet ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf verricht, jegens een derde aansprakelijk is voor een bij die werkzaamheden begane fout, is ook die ander jegens de derde aansprakelijk.

Opdracht, verschil wetsartikelen

Schakelt u voor de opdracht hulppersonen in, dan is het voor u belangrijkste verschil gelegen in het feit dat art. 6:76 BW van regelend recht is, terwijl art. 6:171 BW van dwingend recht is. Ofwel: van artikel 6:76 BW kunt u contractueel afwijken. U kunt dus in een overeenkomst en/of in bijbehorende algemene voorwaarden uw aansprakelijkheid voor hulppersonen beperken of uitsluiten. Ik zeg: doen!

Artikel 6:171 BW vestigt daarentegen een zgn. risicoaansprakelijkheid op u als opdrachtgever van de niet-ondergeschikte (de hulppersoon dus) voor fouten van deze niet-ondergeschikte, aan wie de zorg voor bepaalde bedrijfsgerelateerde werkzaamheden is uitbesteed. Disculpatie is hier niet toegestaan. En gaat het dan goed mis, als gevolg van een toerekenbare onrechtmatige daad van de door u ingeschakelde niet-ondergeschikte, dan bent u als opdrachtgever (van deze hulppersoon) in beginsel aansprakelijk voor de schade. En dat kan stevig in de papieren lopen.

Opdracht: mogelijke oplossingen voor samenwerken

1. Indien mogelijk en wenselijk:  laat de hulpersoon rechtstreeks met uw opdrachtgever zijn/haar opdracht afsluiten. Dit kan het bedoelde risico bij u wegnemen. U bent dan immers niet meer als opdrachtgever van de niet-ondergeschikte in de zin van artikel 6:171 BW te beschouwen. De niet-ondergeschikte is dan niet meer uw hulppersoon, maar een zelfstandig opdrachtnemer van (uw) opdrachtgever. Zorg er dan wel voor, waar mogelijk, dat in de praktijk deze derde/niet-ondergeschikte zoveel mogelijk werkt op aanwijzingen van uw opdrachtgever. Indien u immers deze derde/niet-ondergeschikte alsnog (volledig) zou aansturen, zou u bij schade en geschillen onder omstandigheden alsnog onder de werking van art. 6:171 BW kunnen vallen.

Een nadere Tip in dit verband: draag uw opdrachtgever – waar mogelijk – een lijstje aan met derden/niet-ondergeschikten, waaruit uw opdrachtgever kan kiezen. Kiest uw opdrachtgever zelf daaruit, dan kunt u later (bij problemen) stellen dat uw opdrachtgever zelf voor deze derde heeft gekozen, en niet u;

2. Schakelt u zelf hulppersonen in: neem als opdrachtnemer of hoofdaannemer in uw opdrachtbevestiging naar uw eigen opdrachtgever en/of in uw bijbehorende algemene voorwaarden op de juiste manier een clausule op met als strekking dat u niet aansprakelijk bent voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door u bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden;

Opdracht: meer oplossingen

3.  Schakelt u zelf hulppersonen in: neem als opdrachtgever van deze door u ingeschakelde hulppersoon in uw eigen opdrachtbevestiging naar deze door u ingeschakelde hulppersoon en/of in uw bijbehorende algemene inkoopvoorwaarden op de juiste manier een clausule op met als strekking dat de hulppersoon zelf aansprakelijk is voor alle schade die kan ontstaan in verband met de overeenkomst (ergo dat u dus niet aansprakelijk bent voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van de door u bij de uitvoering van de opdracht betrokken hulppersonen);

4. Schakelt u zelf hulppersonen in: kies dan – waar mogelijk – voor bekende, goede en betrouwbare hulppersonen, met een bewezen track record;

5. Schakelt u zelf hulppersonen in: verzeker u tegen o.a. bedrijfsschade en beroepsaansprakelijkheid. En laat de hulpersonen zich ook op een vergelijkbare manier verzekeren en controleer dat ook (periodiek).

Opdracht: samenwerken om de opdracht uit te voeren

Samenwerken om de opdracht te doen: prima. Meer partijen kunnen veelal meer aan en weten meer. Weest u zich wel bewust van de manier waarop het samenwerken gebeurt. Dat kan in voorkomend geval een hoop ellende (schade) voorkomen. Schade behoort m.i. te worden gedragen door degene die de schade heeft veroorzaakt.

Berkel-Enschot, 30 oktober 2013.
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
013-5331752/06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: