Distributieovereenkomst en verboden afspraken

Distributieovereenkomst en verboden afspraken: de distributieovereenkomst is een goede oplossing om uw business (inter)nationaal te laten groeien. Als ondernemer hoeft u niet zelf in andere landen aan de slag; uw distributeurs doen dat voor u!
De distributeur handelt voor eigen rekening en risico en als zelfstandig ondernemer op eigen naam en (weder)verkoopt uw producten aan zijn of haar afnemers / eindklanten elders.

Wel belangrijk om hierover goede afspraken te maken. Eerder schreef ik op dit blog al over de distributieovereenkomst.

Geen speciale wettelijke regeling distributieovereenkomst

De distributieovereenkomst is in Nederland niet specifiek in de wet geregeld. Dat betekent dat het algemene contractenrecht, de jurisprudentie hierover en tevens de redelijkheid en billijkheid bepalend zijn. Daarnaast kan het mededingingsrecht van toepassing zijn en daarover gaat dit blog artikel.

Verboden afspraken tussen leveranciers en afnemers

Nuttige informatie is te vinden op de website van de ACM (Autoriteit Consument & Markt).

Navolgende publicaties zijn erg lezenswaardig als het gaat om bijvoorbeeld de distributieovereenkomst en verboden afspraken:

 1. Leidraad Afspraken tussen leveranciers en afnemers;
 2. Leveranciers en afnemers mogen samenwerken, maar er zijn grenzen.

ACM – Leidraad Afspraken tussen leveranciers en afnemers

In de Leidraad Afspraken tussen leveranciers en afnemers van de ACM staan een aantal verboden gedragingen opgenoemd, vanaf pagina 5 (ervan uitgaande dat de Mededingingswet van toepassing is), als zijnde ernstige beperkingen van de concurrentie:

 1. Verticale prijsbinding. Dit houdt in dat de leverancier de vrijheid van de afnemer beperkt om zelf zijn wederverkoopprijs vast te stellen. Het hanteren van een adviesprijs of het opleggen van een maximum wederverkoopprijs is geen verboden gedraging (geen hard core beperking);
 2. Marktverdeling. Dit houdt in dat de leverancier de afnemer verbiedt om in een bepaald gebied of aan bepaalde klanten(groepen) te verkopen. Denk bijvoorbeeld aan een leverancier die een afnemer enkel toestaat om aan klanten uit Den Haag te verkopen, maar niet aan klanten uit Amsterdam: als de leverancier de afnemer verbiedt om op eigen initiatief klanten uit Amsterdam te benaderen voor de verkoop van producten is dat een beperking van de “actieve verkoop”. Bij actieve verkoop zoekt de verkoper de klant of een specifieke klantenkring bewust op, bijvoorbeeld door hen
  rechtstreeks aan te schrijven, een e-mail te sturen of te bezoeken. Een
  beperking van de actieve verkoop is meestal een hardcore beperking. De leverancier mag de afnemer nooit verbieden om producten te verkopen aan klanten uit Amsterdam die op eigen initiatief naar hem toekomen. Deze beperking van de “passieve verkoop” vormt namelijk een hardcore beperking. Bij passieve verkoop zoekt de verkoper de klant niet bewust op en verzoeken individuele klanten de verkoper “spontaan” om een product of dienst. Het bereiken van klanten via algemene reclame of promotie, bijvoorbeeld op het internet, valt ook onder passieve verkoop.
 3. Beperking van online verkoop. Dit houdt in dat de leverancier de afnemer beperkt in zijn mogelijkheden om producten via internet te verkopen. Het rekenen van een hogere prijs (of het geven van een lagere korting) aan dezelfde afnemer voor producten die de afnemer online doorverkoopt, dan voor producten die hij offline doorverkoopt (dual pricing), is een indirecte vorm van verticale prijsbinding en is daarom een hardcore beperking. Het geheel verbieden om producten online te verkopen is een hardcore beperking. Het opleggen van een vaste verhouding tussen online en offline verkopen is een hardcore beperking. Zie verder de ACM bron van deze informatie.

ACM – Leveranciers en afnemers mogen samenwerken, maar er zijn grenzen

Soms mogen bedrijven wel afspraken maken die de concurrentie beperken. De Mededingingswet is dan niet van toepassing (zie genoemde tweede publicatie van de ACM). Een voorbeeld daarvan:

 • Leveranciers en afnemers mogen afspraken maken als de bedrijven klein zijn. Dan vindt de wet de mogelijke invloed op de concurrentie te klein om te verbieden. Dat betekent:
 • Er mogen maximaal 8 bedrijven betrokken zijn bij de afspraak.
 • De gezamenlijke omzet van de bedrijven mag niet hoger zijn dan 5,5 miljoen euro als de bedrijven vooral goederen leveren, of 1,1 miljoen euro in alle andere gevallen.

In de Mededingingswet wordt dit de bagatel-vrijstelling genoemd.

Een ander voorbeeld: afspraken tussen leveranciers en afnemers zijn toegestaan als het individuele marktaandeel van beiden onder de 30% ligt. En de afspraken mogen géén verboden afspraken bevatten over verticale prijsbinding, absolute marktverdeling en het beperken van de online verkoop. Dat soort afspraken voldoen dus niet aan deze uitzondering (bron: zie genoemde tweede publicatie van de ACM).

Tenslotte inzake: distributieovereenkomst en verboden afspraken

Het is aldus belangrijk om goede afspraken te maken in geval van commerciële samenwerking, zeker indien de business zodanig groeit of zal groeien dat de Mededingingswet een rol kan gaan spelen. De ACM heeft recent hoge boetes opgelegd:

ACM legt Samsung boete op van ruim 39 miljoen voor beïnvloeding onlineprijzen televisies.

Nou zal het wellicht niet direct zo’n vaart lopen, maar het is wel belangrijk dat ondernemers zich ervan bewust zijn dat er bepaalde wetgeving / spelregels een rol kunnen gaan spelen.

Heeft u over dit onderwerp “Distributieovereenkomst en verboden afspraken” vragen of wilt u overleg, bel dan gerust vrijblijvend op.

Berkel-Enschot, 3 december 2021
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
Zie www.schetsadvocatuur.nl

Dit blog artikel is met aandacht geschreven, doch is algemeen van karakter en van informatieve aard. Deze algemene informatie kan niet of verminderd van toepassing zijn, zulks afhankelijk van de specifieke omstandigheden van uw situatie. Dit blog artikel dient derhalve niet als concreet juridisch advies te worden beschouwd. Elke situatie staat op zich en behoeft normaliter maatwerk. Schets Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en de gevolgen van het gebruik van de informatie uit dit blog artikel.

 

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: