Cash is king: betalingstermijn wettelijk per 13 maart 2013!

Omzet is alleen omzet als deze wordt betaald. Elke ondernemer zal dat met me eens zijn. Om vorderingen op debiteuren te kunnen incasseren, is het van belang met een juist contract en algemene voorwaarden te werken. Waarin vastgelegd de betalingstermijn. Veelal is die betaaltermijn 14 of 30 dagen, soms langer. De betaaltermijn wordt nogal eens overschreden of betwist. Gevolg: cash flow problemen. Terwijl u, als het goed is, toch duidelijke (betalings)afspraken had gemaakt.

Heeft u een vraag hierover? Of advies nodig of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst? Bel dan vrijblijvend naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!

Nieuwe wetgeving: betalingstermijn in wet

Op 16 maart 2013 is tot wet geworden een Europese richtlijn van 16 februari 2011. Welke wet een stipter betalingsgedrag tussen ondernemingen onderling en met overheden beoogt. Als gevolg van deze nieuwe wetgeving is artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek (BW) aangepast, 6:119b BW toegevoegd en 6:96 BW gewijzigd. Wat betekent dit – in essentie – bij handel tussen ondernemingen?

In feite dat de betalingstermijn nu in de wet staat. Debiteuren kunnen aan de wettelijke betalingstermijn worden gehouden. Allerlei weren van debiteuren ter zake hoeven (veelal) niet meer weerlegd te worden. Voor iedere onderneming geldt deze wet:

1. Zijn er geen afspraken gemaakt over de termijn van betaling, dan dient er binnen 30 dagen na de factuurdatum of na ontvangst van de prestatie te worden betaald.
2. Partijen kunnen bij overeenkomst en uitdrukkelijk een uiterste betaaltermijn overeenkomen van ten hoogste 60 dagen.
3. Tenslotte kunnen partijen bij overeenkomst uitdrukkelijk afspreken dat er een betalingstermijn van langer dan 60 dagen geldt en deze betaaltermijn niet kennelijk onbillijk is jegens de schuldeiser. Dit mede gelet op:

a. de vraag of de schuldenaar objectieve redenen heeft om af te wijken van de 60 dagen betalingstermijn;
b. de aard van de prestatie; en
c. elke aanmerkelijke afwijking van goede handelspraktijken.

TIPS betalingstermijn

Duidelijkheid voor alles. Vooral een langere betaaltermijn (zoals bij punt 3. hiervoor) kan tot discussie aanleiding geven. Indien de onderneming contractueel met een betalingstermijn van 30 dagen werkt, adviseer ik deze betaaltermijn te handhaven. Betalingstermijn contract = betalingstermijn Wet en omgekeerd. Overtuigender kan bijna niet. Wordt contractueel met 14 dagen gewerkt, houd hieraan dan vast. De wettelijke rente over de hoofdsom is verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling. Dit tot en met de dag waarop de schuldenaar de geldsom heeft voldaan.

Indien geen uiterste betalingstermijn is overeengekomen, is de wettelijke rente van rechtswege verschuldigd. Vanaf 30 dagen na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schuldenaar de factuur heeft ontvangen. Of indien de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat, vanaf 30 dagen na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de prestatie is ontvangen (art. 6:119a BW).

Bestaande contracten van voor 16 maart 2013

De wet geldt voor overeenkomsten die zijn gesloten vanaf het tijdstip van inwerkintreding. Op overeenkomsten die zijn gesloten vóór 16 maart 2013 is de wet derhalve niet van toepassing. En blijven bestaande (contractuele) betalingstermijnen gelden.

Overheden en betalingstermijn

Er is een nieuw artikel toegevoegd aan het Burgerlijk Wetboek: artikel 6:119b. Dit artikel regelt het betaalgedrag door overheden. De uiterste termijn voor betalen voor overheden is 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de factuur of prestatie. Bij overeenkomst kan niet van deze betaaltermijn worden afgeweken. Tenzij partijen uitdrukkelijk een langere betalingstermijn in de overeenkomst opnemen. En de bijzondere aard of eigenschappen van de overeenkomst dit objectief rechtvaardigen. En de betalingstermijn ten hoogste 60 dagen bedraagt. Aan alle voornoemde voorwaarden moet zijn voldaan alvorens in geval van overheden afwijking van de 30 dagen termijn voor betaling is toegestaan.

Conclusie

De nieuwe wetsartikelen bieden mooie wettelijke handvaten om snellere betaling af te dwingen. Binnen 30 dagen betalen is de (wettelijke) norm. Laat dit ook de praktijk worden in het belang van de liquiditeit van ondernemingen!

Berkel-Enschot, 26 oktober 2013.
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752/06-57644156
Zie www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: