Koopprijs aandelen: U kunt uw onderneming verkopen. Hard en lang aan gewerkt. Dan wilt u de juiste opbrengst. De koopprijs dient juist schriftelijk te worden vastgelegd. En eveneens het bijbehorende koopprijsmechanisme.
Dat lijkt misschien eenvoudig. Maar het gaat ook wel eens mis. Of bijna mis. Tijdens de onderhandelingen blijken partijen van mening te verschillen. Over wat in de (concept) LOI (letter of intent of intentieovereenkomst) over de koopprijs is vastgelegd.

Ontstaat er tijdens de onderhandelingen een verschil van mening over de afgesproken koopprijs aandelen, dan kan dat tot het afbreken van de onderhandelingen leiden. Dat is natuurlijk zonde. En kan worden voorkomen. Door voldoende duidelijk te zijn over de koopprijs aandelen. Discussie over de koopprijs aandelen na afronding van de transactie is zo mogelijk nog vervelender.
Vandaar dit blog artikel.

Dit blog artikel geeft enkele tips waarmee bij het beschrijven van de koopprijs aandelen in de intentieovereenkomst rekening kan worden gehouden. Met als doel om discussie en geschillen nadien te voorkomen.

Heeft u vragen of wilt u overleggen over de koopprijs aandelen of over een intentieovereenkomst of bieding, dan kunt u mij bellen: 06- 57644156 of mailen: info@schetsadvocatuur.nl

Koopprijs van de aandelen / activa en waardering onderneming

Recent maakte ik een situatie mee, waarbij aanvankelijk was gekozen voor een activa transactie. De koopprijs was gebaseerd op de (waarde van de) goodwill en roerende zaken (inventaris + voorraad). Later werd omwille van fiscale argumenten gekozen voor een aandelentransactie. Men hield de koopprijs voor de aandelen gelijk aan de koopprijs van de activa. Daarmee zou koper dan de (te kopen) vennootschap kunnen verwerven. Doch deze vennootschap kende een fors eigen vermogen c.q. overtollige cash. Koper wilde wel … voor de oorspronkelijke koopprijs activa. Bij het kopen van de vennootschap zou koper dan, voor dezelfde prijs van eerder de activa, een fors eigen vermogen / overtollige cash kado krijgen. Terwijl in geval van de activa transactie het eigen vermogen / overtollige cash en de gemaakte / te maken winst over het lopende boekjaar tot aan effectieve datum of closing in de vennootschap zou achterblijven, bij verkoper.

De (eerste) les hieruit: kijk goed wat er wordt verkocht en wat daarvan, ook naar branche maatstaven, een “gangbare” waarde c.q. prijs voor het verkochte dient te zijn. Schakel (financieel) deskundigen in.

Anders bestaat het risico dat de verkoper veel geld mis loopt. In voornoemd voorbeeld zou de facto de koopprijs aandelen, aanvankelijk bedoeld voor koop van de activa, aldus bestaan uit de bedongen koopprijs van de aandelen minus het eigen vermogen / overtollige cash van de vennootschap. Dus daarmee veel lager komen te liggen, ten nadele van verkoper. Indien verkoper niet alsnog met koper overeen komt dat met name de zgn. overtollige cash van de vennootschap verkoper behoort toe te komen. Dit naast de door verkoper te ontvangen koopprijs voor de aandelen.

Koopprijs aandelen: LOI / intentieovereenkomst

Bij de vaak wat omvangrijker transacties kan de koopprijs aandelen bijvoorbeeld bestaan uit de navolgende onderdelen:

  1. Een bedrag “upfront”: een gedeelte van de koopprijs aandelen welke de verkoper bij overdracht van de aandelen (closing) ontvangt.
  2. Een volgende bedrag van de koopprijs aandelen in termijnbetalingen.
  3. Een gedeelte in de vorm van een earn out regeling. zie deze 4 earn out tips.
  4. Een gedeelte van de koopprijs aandelen dat wordt omgezet in een door verkoper aan koper te verstekken (achtergestelde) geldlening. Volsta hierbij niet met een model overeenkomst.
  5. Een gedeelte van de koopprijs aandelen dat wordt omgezet in een aandelenpakket van de onderneming van koper: een herinvestering door verkoper in het bedrijf van koper.

Daarbij wordt door koper vaak een bod gedaan op basis van een bepaalde waardering van de onderneming, waaruit de bieding inzake de koopprijs aandelen volgt. Veelal op een “cash and debt free basis”.

In het kader van dit blog artikel wordt niet op al deze onderdelen ingegaan. Doch wel op het onderdeel “cash and debt free basis”.

Een lezenswaardig artikel hierover is ook deze publicatie: Van Cash & Debt Free naar Aandelenwaarde: Hoe dan?

Voordat het tot het sluiten van een intentieovereenkomst kan komen, brengt de beoogd koper eerst een bieding of voorstel uit. Vaak genoemd: “non binding offer”.

Koopprijs aandelen: bieding door koper

Voor een verkoper van een bedrijf is het natuurlijk een mooi moment als er een concrete bieding op zijn bedrijf binnen komt.

Tip voor verkoper: kijk goed waaruit deze bieding precies bestaat. En laat u adviseren. Denk aan een corporate finance adviseur, accountant, fiscalist en advocaat. Dat betaalt zich uit!

Want een bieding kan op het eerste gezicht mooi lijken, doch – na bestudering daarvan – toch tegenvallen.
Belangrijk hierbij is de vraag wat koper voor ogen staat met de in uw onderneming aanwezige cash: betekent de bieding dat de cash u als verkoper grotendeels nog toekomt (denk aan een dividend uitkering pre closing)?

Of doet de beoogd koper een bod waaruit blijkt dat de cash koper zou moeten toekomen? Een bod / koopprijs inclusief aanwezige cash?
In het laatste geval ligt de verkoopopbrengst voor een verkoper natuurlijk een stuk lager. Immers, feitelijk dient de aanwezige cash dan van de koopprijs aandelen te worden afgetrokken.

Cruciaal in de bieding van koper of in de intentieovereenkomst aangaande de formulering van de koopprijs aandelen is de toevoeging “op een cash and debt free basis”.

En hoe partijen deze toevoeging precies bedoelen en uitleggen.

Tips voor verkoper aangaande de formulering van de koopprijs aandelen:

  1. zorg er als verkoper altijd voor dat begrippen en clausules duidelijk schriftelijk worden uitgelegd. Wat wordt bijvoorbeeld met “koopprijs (op een cash en debt free basis)” bedoeld? En dus als zodanig precies worden uitgeschreven in een intentieovereenkomst of ander document.
  2. Neem een rekenvoorbeeld van de koopprijs aandelen + koopprijsmechanisme op in de intentieovereenkomst en in de koopovereenkomst aandelen.
  3. Kijk welk koopprijsmechanisme wordt gehanteerd en zorg ervoor dat dit eveneens duidelijk is uitgeschreven. En ook de gevolgen daarvan. Koopprijsmechanismen zijn doorgaans closing (of completion) accounts of locked box. Of een mengvorm daarvan.

Bij voldoende aandacht en duidelijk uitschrijven van deze items is, als het goed is, voor alle partijen duidelijk welke bedragen verkoper (ongeveer) toekomt. En welke bedragen koper aan verkoper dient te betalen, wanneer en onder welke voorwaarden.

Aandelen (ver)kopen: Schets Advocatuur helpt u graag verder!

Schets Advocatuur heeft veel ervaring met het beoordelen of opstellen van een bieding of van een intentieovereenkomst bij verkoop van aandelen (of activa). Dus met juridische begeleiding bij verkoop / koop van bedrijven. Allerlei mooie MKB bedrijven in diverse branches, in Nederland en daarbuiten. Graag verwijs ik u voor een indruk naar de transactielijst.

Er wordt met de ondernemer in dit soort trajecten samengewerkt. Ieder zijn ervaring en specialisme. En vaak ook met de accountant, fiscalist en met adviseurs van corporate finance kantoren. Soms ook met advocaten, die zijn gespecialiseerd in andere rechtsgebieden.

Desgewenst kunt u de pagina aanbevelingen openen, voor ervaringen van klanten die u voorgingen.

Wilt u juridisch advies over de formulering van de koopprijs aandelen of over de intentieovereenkomst bij de verkoop van aandelen? Dan kunt u mij mailen of bellen. Of appen. Ook over de mogelijke kosten.

Een quick scan van concept documentatie is ook mogelijk.
Na (bij voorkeur) de documenten te hebben ontvangen, kan ik u een offerte bezorgen. Verder is een vaste prijs voor het opstellen of beoordelen van het eerste concept mogelijk.

Ik ben lid van de Orde van Advocaten en lid van twee specialistenverenigingen op het gebied van bedrijfsovername:

Graag ben ik u van dienst en help ik u verder. Met als doelstelling om uw risico’s bij verkoop van uw aandelen en bedrijf te beperken of liever nog, te voorkomen. Waar maar mogelijk.

Berkel-Enschot, 21 augustus 2023
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
Zie www.schetsadvocatuur.nl

Dit blog artikel is met aandacht geschreven, doch is algemeen van karakter en van informatieve aard. Deze algemene informatie kan niet of verminderd van toepassing zijn, zulks afhankelijk van de specifieke omstandigheden van uw situatie. Dit blog artikel dient derhalve niet als concreet juridisch advies te worden beschouwd. Elke situatie staat op zich en behoeft normaliter maatwerk. Schets Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en de gevolgen van het gebruik van de informatie uit dit blog artikel.

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: