Agentuurovereenkomst advocaat: bent u op zoek naar een voor u juiste en dus goede agentuurovereenkomst, bel of mail ons! Tegen een vaste prijs maken of beoordelen we op maat voor u de agentuurovereenkomst.

En in dit maatwerk zit de toegevoegde, echte, waarde voor u van deze agentuurovereenkomst. Want we hebben te maken met dwingend recht (de wet geldt dus altijd, ook bij afwijking daarvan, bewust of onbewust, in het contract), uw wensen en bedoelingen en die van de andere partij. Het gaat er om dat BEWUSTE keuzes worden gemaakt. Daarop wordt u door mij als agentuurovereenkomst advocaat gewezen, zodat u weet wat de alternatieven zijn en waarom u voor het een of het ander kiest. Zonder deze begeleiding krijgt u niet de juiste en daarmee niet de beste agentuurovereenkomst.

Agentuurovereenkomst: commercieel gezien een interessante optie!

Via de agentuurovereenkomst kunt u als opdrachtgever/leverancier door anderen orders bij u laten bezorgen. De afnemers worden uw klanten. Op deze manier kan uw onderneming snel groeien, ook in het buitenland.

Wilt u handelsagent worden, laat u dan door Schets Advocatuur als agentuurovereenkomst advocaat bijstaan.

Want leveranciers kunnen grote ondernemingen zijn met meer ervaring en kennis inzake agentuurovereenkomsten dan u. En daarmee staat u echt op achterstand. Zeker als u de wet niet kent en geen ervaren agentuurovereenkomst advocaat bent. Ik kom soms agentuurovereenkomsten tegen die de handelsagent fors benadelen en op onderdelen ook in strijd zijn met de wet.

Agentuurovereenkomst advocaat: definitie van de agentuurovereenkomst

De agentuurovereenkomst is in art. 7:428 lid 1 BW geregeld: “De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal, aan de andere partij, de handelsagent, opdraagt, en deze zich verbindt, voor een bepaalde of een onbepaalde tijd en tegen beloning bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze eventueel op naam en voor rekening van de principaal te sluiten zonder aan deze ondergeschikt te zijn.”

Agentuurovereenkomst advocaat: keuzes en aandachtspunten

Keuze. Er zijn feitelijk twee verschillende varianten agentuurovereenkomst die door Schets Advocatuur als agentuurovereenkomst advocaat kunnen worden opgesteld:

1. bemiddeling door de handelsagent namens de opdrachtgever/leverancier, bij de totstandkoming van verkoopovereenkomsten be¬treffende alle van de opdrachtgever/leverancier afkom¬stige producten, of:

2. bemiddeling en vertegenwoordiging waarbij de handelsagent zich verbindt jegens de opdrachtgever/leverancier bemiddeling te verle¬nen bij de totstandkoming van verkoopovereenkomsten betreffende alle van de opdrachtgever/leverancier afkom¬stige producten EN deze overeenkomsten op naam en voor rekening van de opdrachtgever/leverancier te sluiten.

De laatste variant van de agentuurovereenkomst herbergt meer risico in zich voor de opdrachtgever/leverancier. Zaak als agentuurovereenkomst advocaat om dit voor hem/haar contractueel goed vast te leggen en in te kaderen. Wat mag wel en wat niet in het kader van deze vertegenwoordiging?

Opdracht: de agentuurovereenkomst behoort een overeenkomst van opdracht en geen arbeidsovereenkomst te zijn: de diensten worden door de agent vanuit zelfstandigheid c.q. zijn/haar eigen onderneming verricht. Schets Advocatuur legt dit als agentuurovereenkomst advocaat helder schriftelijk voor u vast.

Eigen klanten er bij? Wilt u eigen klanten verkrijgen? Bij de agentuurovereenkomst worden de afnemers klant van de opdrachtgever/leverancier. Bij de distributieovereenkomst worden de afnemers juist klant van de distributeur zelf. Als u als opdrachtgever/leverancier op zoek bent naar meer (eigen) klanten en dus omzet, dan is de agentuurovereenkomst zeker een te overwegen, goede optie, mits wordt samengewerkt op basis van een goede agentuurovereenkomst. Als agentuurovereenkomst advocaat doen we maximaal onze best voor u!

Agentuurovereenkomst advocaat: verdere aandachtspunten

Goodwill vergoeding. Houd er wel rekening mee dat de handelsagent, als tegenprestatie voor het aangeleverde eigen klantenbestand, bij het einde van de agentuurovereenkomst recht kan hebben op een goodwill vergoeding mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Kort gezegd zijn deze voorwaarden: de agent heeft nieuwe klanten aangebracht en de opdrachtgever blijft met de klanten/afnemers zaken doen (zie verder art. 7: 442 BW).

Dwingend recht. Inzake de agentuurovereenkomst staan in de wet behoorlijk wat dwingendrechtelijke regels, waarvan je dus contractueel niet mag afwijken. Doe je dat wel, dan geldt in beginsel de wet en niet het contract. Schets Advocatuur is als agentuurovereenkomst advocaat van deze dwingendrechtelijke regels op de hoogte en let nauwgezet op uw positie, bij het opstellen of beoordelen van de agentuurovereenkomst.

Agentuurovereenkomst advocaat: vanuit de opdrachtgever/leverancier

Bent u opdrachtgever/leverancier, dan denken wij als agentuurovereenkomst advocaat bijvoorbeeld aan het regelen van de navolgende onderwerpen:

– Exclusieve samenwerking of eerst uitproberen? Gevolgen niet halen targets? Bijv. loslaten exclusiviteit?
– Welke producten? Alles of eerst deel van de producten uitproberen? Vallen nieuwe producten automatisch onder de agentuurovereenkomst?
– Welke gebied? Gelijk groot territorium of eerst uitproberen?
– Wanneer recht op provisie? Hoogte?
– Wanneer uitbetaling provisie? Onder welke voorwaarden wel/niet? Denk wel aan dwingend recht;
– Wel of niet vertegenwoordigingsbevoegdheid agent om overeenkomst op naam van de opdrachtgever/leverancier tot stand te brengen? Risico’s? Gevolgen daarvan regelen;
– Targets? Gevolgen wel/niet halen daarvan?
– Internet? Wie komt de provisie toe?
– Duur en opzegbaarheid. Gevolgen opzegging;
– Concurrentiebeding. Belangrijk item om de business te beschermen.

Agentuurovereenkomst advocaat: vanuit de handelsagent

Wilt u handelsagent worden, dan denken wij als agentuurovereenkomst advocaat bijvoorbeeld aan het regelen van de navolgende onderwerpen:

– het goed vastleggen van het recht op provisie en de hoogte daarvan;
– de tijdige betaling van de provisie;
– het recht op – en hoogte van een onkostenvergoeding;
– de tijdige betaling van de onkostenvergoeding;
– redelijke opzegtermijnen conform mimimaal de wettelijke opzegtermijnen;
– gevolgen van niet juiste opzegging;
– schriftelijke vastlegging van het recht op een goodwillvergoeding bij einde agentuurovereenkomst, indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan;
– een relatiebeding in plaats van ruim concurrentiebeding etc.

Graag verwijs ik u ook naar het blog of Google + voor mijn artikel over de agentuurovereenkomst. De agentuurovereenkomst kan bij uitbreiding van uw business in het buitenland door ons als agentuurovereenkomst advocaat ook in het Engels worden opgemaakt. Ook vanzelfsprekend voor u als u als handelsagent wilt gaan handelen in het buitenland.

Agentuurovereenkomst advocaat: bel of mail voor een goede, op uw situatie gemaakte, agentuurovereenkomst

Heeft u verder vragen over dit onderwerp agentuurovereenkomst of is er behoefte aan juridische begeleiding bij het opstellen of beoordelen ervan, dan ben ik u graag als agentuurovereenkomst advocaat van dienst. Mijn contactgegevens zijn als volgt:

mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl